Procedury bezpiecze艅stwa i higieny w Przedszkolu nr 5

 

Poni偶ej zamieszczamy procedury dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny dzieci obowi膮zuj膮ce w przedszkolu.

Wszelkich zmian w procedurach mo偶e dokona膰 z w艂asnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola
Wnioskodawc膮 zmian mo偶e by膰 tak偶e Rada Rodzic贸w


Proponowane zmiany nie mog膮 by膰 sprzeczne z prawem

 

 1. PROCEDURA I Dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

  1. Za bezpiecze艅stwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadaj膮 rodzice/prawni opiekunowie.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie lub osoby upowa偶nione w Karcie informacyjnej dziecka osobi艣cie powierzaj膮 dziecko nauczycielowi, co oznacza, 偶e zobowi膮zani s膮 wprowadzi膰 dziecko do sali.
  Nauczyciel/pomoc nauczyciela musi widzie膰 i wiedzie膰, kto przyprowadzi艂 dziecko do sali przedszkolnej.
  3. Nauczyciel bierze pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za dziecko od momentu jego wej艣cia do sali.
  4. W godzinach, w kt贸rych wg arkusza organizacji przedszkola dopuszcza si臋 艂膮czenie grup, odpowiedzialno艣膰 za bezpiecze艅stwo dziecka ponosi nauczyciel, kt贸ry jest umieszczony w harmonogramie czasu pracy .
  5. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi by膰 zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowi膮zany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chor贸b sk贸rnych, zaka藕nych dziecko nie mo偶e ucz臋szcza膰 do przedszkola do czasu ca艂kowitego wyleczenia. Rodzic zobowi膮zany jest do przedstawienia zdolno艣ci dziecka do przedszkola od lekarza, po przebytych chorobach lub napisania o艣wiadczenia, 偶e dziecko jest zdrowe na podstawie informacji uzyskanej od lekarza podczas wizyty kontrolnej.
  6. Nauczyciel ma prawo odm贸wi膰 przyj臋cia dziecka, je艣li jego stan wskazuje, 偶e nie jest ono zdrowe.
  7. Nauczyciel ma prawo dokona膰 pomiaru temperatury dziecka, je艣li z jego obserwacji wynika, 偶e dziecko mo偶e by膰 chore.
  W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgor膮czkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyj臋cia dziecka do grupy.
  8. Dziecko nale偶y przyprowadza膰 do przedszkola i odbiera膰 w czasie zadeklarowanym w umowie o 艣wiadczenie us艂ug przedszkolnych.
  W szczeg贸lnych przypadkach jest mo偶liwo艣膰 przyprowadzenia do przedszkola lub odebrania dziecka w innym czasie, po uprzednim ustaleniu z wychowawc膮 w przeddzie艅 lub najp贸藕niej w danym dniu do godz. 7.30 (filia w Boleszewie do godz.8.15).
  Wychowawca fakt ten zg艂asza pracownikowi obs艂ugi zajmuj膮cemu si臋 sprawami administracyjnymi w przedszkolu.
  9. Dzieci mog膮 przynosi膰 swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielk膮. Musz膮 to by膰 zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic. 
  10. W sali porannego zbierania si臋 i popo艂udniowego rozchodzenia si臋 dzieci musz膮 znajdowa膰 si臋 listy zbiorcze os贸b upowa偶nionych do odbioru dzieci z ka偶dej grupy wiekowej (listy przygotowuje wychowawca).
  11. Nauczyciel w razie najmniejszych w膮tpliwo艣ci, ma obowi膮zek sprawdzi膰 zgodno艣膰 danych osoby odbieraj膮cej dziecko z przedszkola z dokumentem to偶samo艣ci.
  12. Je艣li oka偶e si臋, 偶e dane nie s膮 zgodne, nauczyciel powiadamia rodzic贸w/ prawnych opiekun贸w i dyrektora/wicedyrektora oraz nie wydaje dziecka do wyja艣nienia sprawy.
  13. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga si臋 od rodzic贸w/ prawnych opiekun贸w, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zg艂osili fakt odebrania dziecka.
  Nauczyciel lub pomoc nauczyciela musz膮 widzie膰 i wiedzie膰 kto odbiera dziecko.
  14.Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepe艂noletnim.

 

 1. PROCEDURA Dotyczy sytuacji, gdy na terenie przedszkola zdarzy si臋 dziecku nieszcz臋艣liwy wypadek.
  Wypadek dziecka 鈥 nag艂e zdarzenie powoduj膮ce uraz, wywo艂ane przyczyn膮 zewn臋trzn膮, kt贸re nast膮pi艂o w czasie pozostawienia dziecka pod opiek膮 przedszkola.
  Podczas lekkich obra偶e艅 ( otarcia, drobne skaleczenia, st艂uczenie, ugryzienie przez os臋, itp.) 
  NAUCZYCIEL:
  1. Udziela dziecku dora藕nej pomocy przedmedycznej.
  2. Zabezpiecza grup臋.
  3. Powiadamia dyrektora/wicedyrektora.
  4. Powiadamia rodzic贸w/opiekun贸w prawnych dziecka o okoliczno艣ciach powstania obra偶e艅. Wsp贸lnie ustala dalsze czynno艣ci: je艣li zachodzi potrzeba, godzin臋 odbioru dziecka z przedszkola w dniu zdarzenia.
  5. Decyzj臋 o noszeniu przez dziecko kolczyk贸w w przedszkolu podejmuj膮 rodzice i oni ponosz膮 odpowiedzialno艣膰 za ewentualne wypadki z tym zwi膮zane.
  Podczas powa偶nego wypadku 
  NAUCZYCIEL:
  1. Udziela dziecku dora藕nej pomocy przedmedycznej, 
  2. Niezw艂ocznie powiadamia rodzic贸w/prawnych opiekun贸w o nieszcz臋艣liwym wypadku.
  Gdy zdarzenie nie zagra偶a 偶yciu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wsp贸lnie ustala dalsze kroki post臋powania (post臋puje zgodnie z sugesti膮 rodzic贸w).
  Je偶eli zdarzenie zagra偶a 偶yciu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wzywa Pogotowie Ratunkowe, a potem powiadamia rodzic贸w /opiekun贸w prawnych!
  3. Zabezpiecza grup臋 (prosi o nadz贸r nauczyciela z najbli偶szej sali).
  4. Zabezpiecza miejsce wypadku (aby wykluczy膰 dost臋p os贸b niepowo艂anych).
  5. Powiadamia dyrektora/wicedyrektora .
  6. W dniu zdarzenia sporz膮dza Kart臋 wypadku, w kt贸rej opisuje przebieg zdarzenia

  Je偶eli wypadek zdarzy si臋 w czasie wyj艣cia poza teren przedszkola, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy.

  DYREKTOR/WICEDYREKTOR:
  1. Zawiadamia o ka偶dym powa偶nym wypadku wsp贸艂pracuj膮cego z przedszkolem specjalist臋 BHP oraz SIP
  2. O wypadku ci臋偶kim lub 艣miertelnym zawiadamia niezw艂ocznie organ prowadz膮cy, prokuratora i kuratora o艣wiaty.
  3. O wypadku, do kt贸rego dosz艂o w wyniku zatrucia zawiadamia niezw艂ocznie pa艅stwowego inspektora sanitarnego.
  4. Je偶eli wypadek zosta艂 spowodowany niesprawno艣ci膮 techniczn膮 urz膮dze艅 lub pomieszczenia dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania ogl臋dzin.
  5. Powo艂uje cz艂onk贸w zespo艂u powypadkowego.
   
 2. PROCEDURA  Dotyczy zapewnienia bezpiecze艅stwa w budynku przedszkola.

  1. W czasie pobytu w budynku, dzieci przebywaj膮 w swoich salach pod opiek膮 nauczyciela.
  2. Nauczyciele zobowi膮zani s膮 do zawierania z dzie膰mi um贸w/regu艂 warunkuj膮cych ich bezpiecze艅stwo na terenie przedszkola (w budynku), na placu przedszkolnym, w czasie wycieczek i spacer贸w oraz do egzekwowania przestrzegania tych偶e um贸w przez dzieci;
  - codziennie przypominane s膮 umowy w艂a艣ciwego zachowania si臋 dziecka podczas pobytu w przedszkolu,
  - ka偶dorazowo przed wyj艣ciem grupy z budynku przedszkola nauczyciele przypominaj膮 dzieciom umowy dotycz膮ce bezpiecznego przebywania na 艣wie偶ym powietrzu i korzystania ze sprz臋tu terenowego, w zale偶no艣ci od miejsca pobytu (np. korzystania ze sprz臋tu terenowego tylko wtedy, gdy stoi przy nim osoba doros艂a; nie brania niczego od ludzi zza p艂otu; nie brania do r臋ki znalezionych przedmiot贸w; powiadamianie osoby doros艂ej o zauwa偶onym niebezpiecze艅stwie; nie oddalania si臋 od grupy; przychodzenia na zbi贸rk臋 na wezwanie nauczyciela; zabawy w wyznaczonych granicach, nie chowania si臋 w zieleni lub za urz膮dzeniami, itp. ),
  - podczas wychodzenia grupy dzieci z sali, nauczyciel zobowi膮zany jest do polecenia dzieciom ustawienia si臋 parami, przelicza je, a po wyj艣ciu z dzie膰mi z sali, poleca pomocy nauczyciela sprawdzenie czy wszystkie dzieci opu艣ci艂y sal臋,
  - nauczyciel zobowi膮zany jest do respektowania od dzieci spokojnego, w parach poruszania si臋 po budynku przedszkola, 
  - nauczyciele zobowi膮zani s膮 do sporz膮dzania zapis贸w w dziennikach m贸wi膮cych o realizacji zada艅 na powietrzu,
  3. W przypadku przebywania w sali wi臋cej ni偶 jednej grupy, wszystkie nauczycielki oraz pomoce nauczyciela, czuwaj膮c nad bezpiecze艅stwem swojej grupy, maj膮 baczenie na pozosta艂e dzieci i obowi膮zkowo reaguj膮 w sytuacji zagro偶enia, b膮d藕 niew艂a艣ciwego zachowania dzieci.

 

 1. PROCEDURA  Dotyczy zapewnienia bezpiecze艅stwa w ogrodzie przedszkolnym

( na placu zabaw).

1. W przedszkolu obowi膮zuje regulamin placu zabaw, kt贸ry jest wywieszony na drzwiach wyj艣ciowych. 
2. Codziennie rano 鈥 do godziny 8:15 鈥 wyznaczony pracownik obs艂ugi sprawdza teren przedszkola, w miar臋 mo偶liwo艣ci likwiduje ewentualne zagro偶enia
- w razie potrzeby, powiadamia o nich dyrektora/wicedyrektora , a w razie ich nieobecno艣ci nauczycieli grup,
- zaraz po sprawdzeniu terenu przedszkola, pracownik odnotowuje wynik kontroli w zeszycie kontroli terenu i budynku przedszkola.
3. Przed ka偶dym wyj艣ciem na plac przedszkolny pomoc nauczyciela danej grupy sprawdza i likwiduje ewentualne zagro偶enia 鈥 w razie potrzeby powiadamia nauczyciela i dyrektora/ wicedyrektora o tym zagro偶eniu. 
4. W przypadku znalezienia przez dzieci przedmiot贸w niebezpiecznych i niewiadomego pochodzenia, jak np. szk艂o, puszki, strzykawki, ig艂y, 艣rodki odurzaj膮ce, itp., zabezpiecza je nauczyciel lub pomoc nauczyciela oraz powiadamia o fakcie dyrektora/wicedyrektora.
5. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowi膮zek czuwania nad bezpiecze艅stwem i organizowania dzieciom warunk贸w do bezpiecznej zabawy,
6. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpo艣redni膮 opiek臋 nad dzie膰mi sprawuje nauczyciel danej grupy.
7. W czasie pobytu na placu przedszkolnym grupy dzieci 3-4 letnich ( wi臋cej ni偶 15 dzieci w danym dniu) nauczycielowi obowi膮zkowo pomagaj膮 dwie pomoce nauczyciela i przebywaj膮 tam razem z nim,
*w przypadku starszych grup opiek臋 sprawuje nauczyciel i pomoc nauczyciela, 
7. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym musi by膰 zamkni臋ta bramka wej艣ciowa oraz brama wjazdowa na plac.
8. Dzieci mog膮 korzysta膰 tylko z tych urz膮dze艅 ogrodowych, przy kt贸rych bezpiecze艅stwa pilnuje osoba doros艂a.
9. Nauczyciel dba o stosowny ubi贸r dziecka, odpowiedni do pory roku i panuj膮cej temperatury,
10. W czasie du偶ego nas艂onecznienia dzieci powinny by膰 zaopatrzone w odpowiednie nakrycie g艂owy i w miar臋 mo偶liwo艣ci, przebywa膰 w zacienieniu,
11. Nauczyciel nie organizuje zaj臋膰 z dzie膰mi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjaj膮cych (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza).
12. Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko mo偶e skorzysta膰 z toalety znajduj膮cej si臋 w przedszkolu, udaj膮c si臋 tam i powracaj膮c tylko pod opiek膮 pomocy nauczyciela.
13. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym wi臋cej ni偶 jednej grupy, wszystkie nauczycielki, czuwaj膮c nad bezpiecze艅stwem swojej grupy, maj膮 baczenie na pozosta艂e dzieci i obowi膮zkowo reaguj膮 w sytuacji zagro偶enia, b膮d藕 niew艂a艣ciwego zachowania dzieci.

 

 

 1. PROCEDURA Dotyczy zapewnienia bezpiecze艅stwa podczas zaj臋膰 organizowanych poza terenem przedszkola.

  1. Nauczyciel udaj膮c si臋 z dzie膰mi na spacer, piesz膮 wycieczk臋 w pobliskie tereny dokonuje wpisu do zeszytu wyj艣膰 poza teren przedszkola, skrupulatnie wype艂niaj膮c dane.
  2. Nauczyciel dokonuje wpisu przed wyj艣ciem z przedszkola.
  3. Zapis powinien by膰 tak偶e umieszczony w dzienniku zaj臋膰 przedszkola, w kt贸rym jest ju偶 odnotowana obecno艣膰 dzieci.
  4. W trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadz贸r nad dzie膰mi sprawuj膮: nauczyciel i pomoc nauczyciela (co najmniej jedna osoba doros艂a na 15 dzieci, w przypadku wyj艣cia grup 3-latk贸w opiek臋 sprawuje co najmniej jedna osoba doros艂a na 10 dzieci).
  5. W przypadku nieobecno艣ci pomocy nauczyciela danej grupy, udzia艂 w wycieczce bierze inna pomoc nauczyciela, wyznaczona przez dyrektora/wicedyrektora lub nauczyciela.
  6. Podczas d艂u偶szych wyj艣膰 pieszych dodatkow膮 funkcj臋 opiekuna mo偶e sprawowa膰 jeden z rodzic贸w, kt贸ry deklaruje znajomo艣膰 zasad w pisemnym o艣wiadczeniu.
  7. Ca艂kowit膮 odpowiedzialno艣膰 za zdrowie i 偶ycie dzieci podczas spacer贸w i wycieczek ponosi nauczyciel.
  8. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobli偶u przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by sz艂y parami w kolumnie, para za par膮.
  9. W czasie trwania wycieczki pieszej w pobli偶u przedszkola lub spaceru, podczas przej艣膰 w pobli偶u jezdni, osoby opiekuj膮ce si臋 dzie膰mi asekuruj膮 je id膮c chodnikiem od strony ulicy.
  10. Przed ka偶dym planowanym przej艣ciem przez ulic臋, nauczyciel jest zobowi膮zany zatrzyma膰 grup臋 
  (kolumn臋) i przypomnie膰 z dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.
  11. Przej艣cie przez ulic臋 odbywa si臋 tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodz膮 sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grup臋, stoj膮c na 艣rodku jezdni, pierwsz膮 par臋 prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z ostatni膮 par膮.
  12. Dzieci i nauczyciele poruszaj膮cy si臋 po ulicy winny mie膰 kamizelki lub opaski odblaskowe.
  13. W przypadku choroby dziecka, z艂ego samopoczucia dziecko nie mo偶e uczestniczy膰 w wycieczce, nauczyciel zobowi膮zany jest powiadomi膰 rodzic贸w o zaistnia艂ej sytuacji.
  Dziecko mo偶e oczekiwa膰 na przyj艣cie rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.

 

 1. PROCEDURA  Dotyczy zapewnienia bezpiecze艅stwa podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych.

  1. W przedszkolu obowi膮zuje Regulamin spacer贸w i wycieczek, kt贸rego znajomo艣膰 podpisuj膮 wszyscy pracownicy przedszkola.
  2. Nauczyciele s膮 zobowi膮zani do zg艂oszenia i uzgodnienia ka偶dej wycieczki wyjazdowej lub krajoznawczej z dyrektorem/wicedyrektorem na 2 tygodnie przed wycieczk膮.
  3. 4 dni przed wycieczk膮 nauczyciel przedstawia dyrektorowi/wicedyrektorowi przedszkola do 
  zatwierdzenia komplet dokument贸w zawieraj膮cy kart臋 wycieczki z za艂膮cznikami:
  - plan wycieczki,
  - list臋 uczestnik贸w (w przypadku nieobecno艣ci dziecka przed planowan膮 wycieczk膮, lista i o艣wiadczenie jest uzupe艂niona w czasie przyprowadzenia dziecka do godziny 8:30,
  - liczb臋 opiekun贸w z telefonem kontaktowym,
  - o艣wiadczenia podpisane przez rodzic贸w/prawnych opiekun贸w,
  4. Wycieczka jest odnotowana w zeszycie wyj艣膰 poza teren przedszkola oraz w dzienniku zaj臋膰.
  5. W trakcie trwania wycieczki nadz贸r nad dzie膰mi sprawuj膮: nauczyciel i pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba doros艂a na 15 dzieci, w przypadku wycieczki grup 3 i 4-latk贸w opiek臋 sprawuje nauczyciel i dwie pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba doros艂a na 10 dzieci),
  6. Na wycieczk臋 zabierana jest w pe艂ni wyposa偶ona apteczka (co najmniej jedna na grup臋),
  7. Podczas wycieczki zapewnia si臋 napoje.
  8. Podczas wycieczki trwaj膮cej 艂膮cznie 3-5 godzin dzieciom zapewnia si臋 suchy prowiant i napoje.
  9. W przypadku choroby lub z艂ego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie mo偶e ono uczestniczy膰 w wycieczce, nauczyciel zobowi膮zany jest powiadomi膰 rodzic贸w o zaistnia艂ej sytuacji. 
  Dziecko mo偶e oczekiwa膰 na przyj艣cie rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.

 

 1. PROCEDURA Dotyczy zapewnienia bezpiecze艅stwa podczas zaj臋膰 dodatkowych.

  1. Podczas zaj臋膰 dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpiecze艅stwo dzieci odpowiada osoba prowadz膮ca te zaj臋cia (nauczyciel religii, logopeda, itp.).
  2. Za bezpiecze艅stwo dzieci uczestnicz膮cych w zaj臋ciach dodatkowych, wymagaj膮cych opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadz膮cy zaj臋cia od chwili zebrania dzieci zapisanych na dane zaj臋cia do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddanie pod opiek臋 nauczyciela grupy.
  3. Niedopuszczalne jest podczas dodatkowych zaj臋膰, pozostawienie dzieci bez opieki.
  4. W przypadku konieczno艣ci opuszczenia sali zaj臋膰 przez nauczyciela prowadz膮cego zaj臋cia dodatkowe, opieka nad dzie膰mi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela, kt贸rzy rozprowadzaj膮 dzieci do ich grup. 

 

 

 1. PROCEDURA Dotyczy przypadku gdy wychowawca otrzymuje informacje, 偶e istnieje sytuacja, w kt贸rej dziecko pozostawiane jest w domu bez opieki.

  NAUCZYCIEL:
  1. Sporz膮dza notatk臋 s艂u偶bow膮.
  2. Przekazuje informacj臋 o tym fakcie dyrektorowi/wicedyrektorowi.
  DYREKTOR/WICEDYREKTOR:
  Wsp贸lnie z wychowawc膮 podejmuje nast臋puj膮ce kroki:
  1. Rozmowa z rodzicami i wyja艣nienie zaistnia艂ej sytuacji.
  2. W razie potrzeby wskazanie rodzicom (opiekunom prawnym) instytucji pomocowych.
  3. W razie konieczno艣ci powiadomienie odpowiednich instytucji (prawnych lub pozaprawnych).

 

 1. PROCEDURA  Dotyczy ewakuacji Przedszkola.
  1. Cel procedury
  Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji dzieci i pracownik贸w przedszkola w sytuacji zagro偶enia.

  2. Przedmiot i zakres stosowania
  Okre艣la procedur臋 post臋powania oraz obowi膮zki os贸b realizuj膮cych niezb臋dne dzia艂ania od momentu stwierdzenia symptom贸w wskazuj膮cych na konieczno艣膰 podj臋cia czynno艣ci zwi膮zanych z ewakuacj膮 dzieci i pracownik贸w z budynku.

  3. Podstawy uruchomienia procedury ewakuacji:
  - po偶ar,
  - zamach terrorystyczny, 
  - pod艂o偶enie 艂adunku wybuchowego,
  - uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych,
  - zagro偶enie katastrof膮 budowlan膮,
  - zagro偶enie wybuchem gazu spowodowane awari膮 instalacji gazowej, inne. 

  4. Postanowienia og贸lne
  Ka偶dy pracownik przedszkola zobowi膮zany jest zna膰 niniejsz膮 procedur臋 ewakuacji.
  Obowi膮zkiem nauczycieli wychowawc贸w jest zaznajomienie dzieci z zasadami ewakuacji przedszkola.
  W razie ewakuacji wszystkie osoby przebywaj膮ce na terenie przedszkola maj膮 obowi膮zek zastosowania si臋 do niniejszej procedury oraz wykonywania polece艅 dyrektora/wicedyrektora , innych os贸b prowadz膮cych ewakuacj臋 oraz polece艅 s艂u偶b ratunkowych.
  Przerwanie ewakuacji i powr贸t do budynku mo偶e zarz膮dzi膰 wy艂膮cznie dyrektor/wicedyrektor lub inna upowa偶niona przez niego osoba.
  5. Sygna艂 alarmowy
  Ustala si臋 sygna艂 alarmowy, kt贸rym jest 鈥揹zwonek alarmowy i powiadomienie s艂owne przez osob臋 wyznaczon膮 przez dyrektora(wicedyrektora). 
  Tre艣膰 tego komunikatu powinna by膰 nast臋puj膮ca: ,,EWAKUACJA! , NATYCHMIAST OPUSCI膯 BUDYNEK!鈥;
  Sygna艂 alarmowy uruchamiany jest na polecenie dyrektora(wicedyrektora) albo innej upowa偶nionej przez dyrektora(wicedyrektora) osoby.
  Zabronione jest u偶ywanie sygna艂u alarmowego do innych cel贸w ni偶 ewakuacja .
  6. Podzia艂 obowi膮zk贸w i organizacja dzia艂ania
  W sytuacji zagro偶enia pracownik przedszkola, kt贸ry zauwa偶y niebezpiecze艅stwo niezw艂ocznie informuje dyrektora (wicedyrektora). Dyrektor(wicedyrektor) lub osoba przez niego upowa偶niona decyduje o konieczno艣ci przeprowadzenia ewakuacji os贸b znajduj膮cych si臋 w budynku. 

  UWAGA
  Ka偶dy, kto zauwa偶y zagro偶enie ma obowi膮zek powiadomi膰 dyrektora(wicedyrektora), ale gdy nie ma w pobli偶u prze艂o偶onego, a zw艂oka by艂aby niekorzystna nale偶y zarz膮dzi膰 ewakuacj臋. Nie nale偶y zwleka膰 z alarmowaniem odpowiednich s艂u偶b ratowniczych i og艂oszeniem ewakuacji.
  NUMERY ALARMOWE:
  - Policja - tel. 997
  - Stra偶 po偶arna- tel. 998
  - Pogotowie Ratunkowe- tel. 999
  - Telefon alarmowy- tel.112

  Po wykr臋ceniu numeru alarmowego s艂u偶b ratowniczych i zg艂oszeniu si臋 dy偶urnego nale偶y spokojnie i wyra藕nie poda膰: 
  swoje imi臋 i nazwisko, numer telefonu, z kt贸rego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
  adres i nazw臋 obiektu,
  co si臋 dzieje, 
  czy wyst臋puje zagro偶enie dla 偶ycia i zdrowia ludzkiego,
  po podaniu informacji nie odk艂ada膰 s艂uchawki do chwili potwierdzenia przyj臋cia zg艂oszenia,
  przyjmuj膮cy zg艂oszenie mo偶e za偶膮da膰: potwierdzenia zg艂oszenia poprzez oddzwonienie, dodatkowych informacji, kt贸re w miar臋 mo偶liwo艣ci nale偶y poda膰 np. tras臋 dojazdu do miejsca zdarzenia.

  POMOC NAUCZYCIELA
  W razie zagro偶enia tre艣膰 otrzymanej informacji o zagro偶eniu przekazuje do:dyrektora(wicedyrektora), a po zarz膮dzeniu przez niego ewakuacji, do sal, pokoju nauczycielskiego i pozosta艂ych pomieszcze艅 przedszkolnych.
  Wstrzymuje wej艣cie na teren przedszkola postronnych os贸b.
  Sprawdza, czy wszystkie wyj艣cia ewakuacyjne s膮 otwarte, je偶eli nie to natychmiast je otwiera, w razie konieczno艣ci wy艂膮cza dop艂yw pr膮du elektrycznego oraz gazu.
  Wykonuje czynno艣ci zlecone przez dyrektora(wicedyrektora).

  Po godzinach otwarcia przedszkola:
  stosownie do rodzaju zagro偶enia powiadamia specjalistyczne s艂u偶by ratownicze,
  informuje o zaistnia艂ym zdarzeniu kierownictwo przedszkola.
  DYREKTOR (WICEDYREKTOR) PRZEDSZKOLA
  W razie zagro偶enia:
  nakazuje powiadomienie lub osobi艣cie powiadamia specjalistyczne s艂u偶by ratownicze,
  podejmuje decyzj臋 w zakresie ewakuacji (pe艂nej lub cz臋艣ciowej) z budynku,
  nadzoruje przestrzeganie ustale艅 zawartych w niniejszej procedurze,
  nadzoruje uruchamianie element贸w zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczeg贸lno艣ci: transport, za艂adunek, ochrona dokumentacji przedszkola, zabezpieczenie instalacji wodnej, gazowej i elektrycznej, otwarcie wyj艣膰 ewakuacyjnych,
  okre艣la miejsce deponowania ewakuowanego mienia,
  wprowadza zakaz wej艣cia i wyj艣cia os贸b postronnych na teren przedszkola,
  organizuje akcj臋 ratownicz膮,
  wsp贸艂dzia艂a ze specjalistycznymi s艂u偶bami ratowniczymi (informuje kieruj膮cego akcj膮 ratownicz膮: czy przeprowadzono ca艂kowit膮 ewakuacje os贸b, o miejscach przechowywania materia艂贸w 艂atwopalnych i cennego mienia, gdzie znajduj膮 si臋 najbli偶sze punkty czerpania wody).

  NAUCZYCIEL
  W razie zagro偶enia:
  po us艂yszeniu sygna艂u alarmowego natychmiast przerywa zaj臋cia i inne prace,
  og艂asza alarm dla dzieci,
  przeciwdzia艂a wszelkim objawom paniki,
  opuszcza z dzie膰mi (dzieci ustawione parami) budynek i udaje si臋 na miejsce zbi贸rki,
  opuszczaj膮c sal臋 pozostawia drzwi do pomieszcze艅 zamkni臋te (nie na klucz), okna r贸wnie偶 powinny zosta膰 zamkni臋te,
  zabiera ze sob膮 dziennik zaj臋膰,
  nadzoruje przebieg ewakuacji swoich dzieci, dbaj膮c o ich bezpiecze艅stwo,
  po opuszczeniu obiektu udaje si臋 z grup膮 dzieci na miejsce zbi贸rki, 

  POZOSTALI PRACOWNICY PRZEBYWAJ膭CY NA TERENIE PRZEDSZKOLA
  W razie zagro偶enia:
  pomagaj膮 w ewakuowaniu si臋 osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia
  pomagaj膮 innym nauczycielom ewakuuj膮cym dzieci,
  w艂膮czaj膮 si臋 do akcji ratowniczo-ga艣niczej,
  nauczyciele przebywaj膮cy w pokoju nauczycielskim, kt贸rzy nie maj膮 zaj臋膰 zabieraj膮 pozostawione dzienniki zaj臋膰, przechodz膮 w kierunku poszczeg贸lnych wyj艣膰 ewakuacyjnych gdzie ukierunkowuj膮 ruch ewakuacji na zewn膮trz (zapobiegaj膮c powracaniu dzieci do budynku).

  LOGOPEDA, NAUCZYCIEL ZAJ臉膯 REWALIDACYJNYCH
  W razie zagro偶enia:
  odpowiada za ewakuacj臋 os贸b pozostaj膮cych na jego zaj臋ciach,
  zabiera ze sob膮 podr臋czn膮 apteczk臋,
  w razie potrzeby organizuje punkt medyczny i udziela pomocy osobom poszkodowanym.

  7. Post臋powanie na miejscu I etapu ewakuacji

  Miejscem zbi贸rki wszystkich ewakuowanych os贸b po opuszczeniu budynku przedszkola (I etap ewakuacji) jest, przedszkolny plac zabaw .
  Na miejscu zbi贸rki nauczyciele sprawdzaj膮 obecno艣膰 swoich wychowank贸w. O ka偶dym przypadku nieobecno艣ci dziecka lub innej osoby ewakuowanej nale偶y zawiadomi膰 s艂u偶by prowadz膮ce akcj臋 ratunkow膮 oraz dyrektora(wicedyrektora). Osobom prowadz膮cym akcj臋 nale偶y poda膰 charakterystyk臋 wygl膮du zaginionej osoby, imi臋 i nazwisko oraz miejsce, w kt贸rym osoba ta by艂a widziana po raz ostatni.
  Nauczyciele 鈥 opiekunowie grup zobowi膮zani s膮 sprawdzi膰 stan zdrowia podopiecznych. Nale偶y upewni膰 si臋, czy 偶adne z dzieci nie zosta艂o poszkodowane, nie dozna艂o uraz贸w, nie uskar偶a si臋 na zawroty g艂owy, b贸l g艂owy, nudno艣ci. Wszystkim poszkodowanym nale偶y udzieli膰 pomocy przedmedycznej.
  Nauczyciele 鈥 opiekunowie grup melduj膮 dyrektorowi(wicedyrektorowi) lub osobie wyznaczonej przez dyrektora(wicedyrektora) do kierowania ewakuacj膮 o sprawdzeniu obecno艣ci w swych grupach oraz o ustaleniu, czy w艣r贸d ewakuowanych nie ma poszkodowanych.
  Po stwierdzeniu, 偶e na miejscu zbi贸rki obecne s膮 wszystkie osoby podlegaj膮ce ewakuacji, dyrektor (wicedyrektor)lub upowa偶niona przez niego osoba do kierowania ewakuacj膮 zarz膮dza przej艣cie na miejsce II etapu ewakuacji.


  8. Post臋powanie na miejscu II etapu ewakuacji

  Miejscem schronienia w II etapie ewakuacji jest 艣wietlica wiejska, kt贸ra pos艂u偶y za miejsce schronienia do czasu zako艅czenia akcji, odwo艂ania ewakuacji lub odbioru dzieci przez ich rodzic贸w.
  Przej艣cie na miejsce II etapu ewakuacji nast臋puje w zwartych grupach pod nadzorem opiekun贸w poszczeg贸lnych grup.
  Po przej艣ciu na miejsce II etapu ewakuacji nauczyciele ponownie sprawdzaj膮 obecno艣膰 podopiecznych.
  Osoby ewakuowane na miejscu II etapu ewakuacji oczekuj膮 na zarz膮dzenie o zako艅czeniu ewakuacji oraz na ewentualne dalsze zarz膮dzenia.
  W razie konieczno艣ci odbioru dzieci przez rodzic贸w, zawiadamia si臋 ich o ewakuacji oraz o miejscu, w kt贸rym mog膮 oni odebra膰 swoje dzieci. Odbi贸r ka偶dego dziecka przez rodzica nale偶y odnotowa膰.

  9. 膯wiczenia ewakuacyjne

  Dla uzyskania sprawno艣ci dzia艂ania w razie konieczno艣ci ewakuacji przeprowadza si臋 okresowo pr贸bn膮 ewakuacj臋. 膯wiczenia takie odbywaj膮 si臋 nie rzadziej ni偶 raz do roku. 

 

 1. PROCEDURA  Dotyczy monitorowania os贸b wchodz膮cych i opuszczaj膮cych teren przedszkola.


1.Ka偶dy pracownik ma obowi膮zek monitorowania os贸b wchodz膮cych na teren przedszkola. 
Z chwil膮 spotkania osoby obcej lub zauwa偶enia jej na placu zabaw przejmuje kontrol臋 nad t膮 osob膮, 
w szczeg贸lno艣ci prosi o:
- podanie celu wizyty, 
- nazwiska osoby, z kt贸r膮 chce si臋 widzie膰 obca osoba,
- prowadzi j膮 do w艂a艣ciwej celowi wizyty osoby
.
Po za艂atwieniu sprawy osoba, do kt贸rej przyszed艂 Interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, je偶eli nie mo偶e opu艣ci膰 stanowiska pracy, prosi innego pracownika o odprowadzenie Interesanta do drzwi i je zamyka.
2. W przypadku gdy obca osoba zachowuje si臋 podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje si臋 nienaturalnie b膮d藕 agresywnie, pracownik natychmiast wo艂a drugiego pracownika i powiadamia dyrektora/ wicedyrektora , a w przypadku ich nieobecno艣ci pracownika wykonuj膮cego czynno艣ci administracyjne w przedszkolu, kt贸ry powiadamia Policj臋.
PROCEDURY OBOWI膭ZUJ膭 OD DNIA 09.01.2017r
.

 

 1. PROCEDURA ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA WSZAWICY 

  Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.)
  2. Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze艅stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko艂ach i plac贸wkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p贸藕n. zm.)
  3. Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i m艂odzie偶y.
  1. Definicja przedmiotu procedury
  Wszawica 鈥 zaliczana jest pod wzgl臋dem medycznym do grupy inwazji paso偶ytami zewn臋trznymi - powoduje zmiany sk贸rne wywo艂ane przez g艂owowe wszy ludzkie.
  2. Cel procedury
  Procedura ma zapewni膰 higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chroni膰 przed rozprzestrzenianiem si臋 wszawicy w plac贸wce.
  3. Zakres procedury
  Procedura dotyczy post臋powania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.
  4. Spos贸b prezentacji procedur
  1. Umieszczenie tre艣ci dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
  2. Zapoznanie wszystkich pracownik贸w przedszkola z tre艣ci膮 procedur. 3. Zapoznanie rodzic贸w z obowi膮zuj膮cymi w plac贸wce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrze艣niu ka偶dego roku szkolnego. 
  5. Uczestnicy post臋powania 鈥 zakres odpowiedzialno艣ci
  Rodzice/opiekunowie prawni: musz膮 mie膰 艣wiadomo艣膰 konieczno艣ci monitorowania na bie偶膮co czysto艣ci sk贸ry g艂owy w艂asnego dziecka
  Nauczyciele: zobowi膮zani s膮 do natychmiastowego zg艂aszania dyrektorowi/wicedyrektorowi przedszkola sygna艂贸w dotycz膮cych pojawienia si臋 wszawicy w przedszkolu
  Pracownicy obs艂ugi: winni zg艂osi膰 swoje podejrzenia, co do wyst膮pienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, b膮d藕 dyrektorowi/wicedyrektorowi
  Dyrektor/wicedyrektor: jest zobowi膮zany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunk贸w pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunk贸w pracy.

  6. Obowi膮zki os贸b realizuj膮cych zadania wynikaj膮ce z procedury Dyrektor/wicedyrektor:
  a) Zapewnia warunki do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w przedszkolu
  b) Zobowi膮zuje nauczycieli do prowadzenia systematycznych dzia艂a艅 profilaktycznych (pogadanki, materia艂y informacyjne- ulotki, og艂oszenia)
  c) Zarz膮dza kontrole
  d) Wsp贸艂pracuje z rodzicami prowadz膮c dzia艂ania profilaktyczne
  e) Powiadamia rodzic贸w o terminie planowanej kontroli higienicznej
  f) Zawiadamia pomoc spo艂eczn膮 w przypadku uporczywego uchylania si臋 rodzic贸w od dzia艂a艅 maj膮cych na celu ochron臋 zdrowia dziecka i dba艂o艣膰 o higien臋

  Nauczyciele:
  a) Prowadz膮 dzia艂ania profilaktyczne 鈥損ogadanki, materia艂y informacyjne- ulotki, kontrole higieniczne
  b) Wsp贸艂pracuj膮 z rodzicami prowadz膮c dzia艂ania profilaktyczne
  c) Powiadamiaj膮 dyrektora/wicedyrektora o przypadkach wszawicy w艣r贸d dzieci
  d) Zawiadamiaj膮 rodzic贸w o konieczno艣ci podj臋cia niezw艂ocznych zabieg贸w higienicznych sk贸ry g艂owy
  e) Informuj膮 rodzic贸w o stwierdzeniu wszawicy w przedszkolu (zapis w dzienniczku korespondencji z rodzicami dziecka)
  f) Zawiadamiaj膮 dyrektora/wicedyrektora w przypadku wyra偶enia przez rodzic贸w sprzeciwu wobec informacji o kontroli higienicznej dziecka lub nie podj臋cia przez nich niezb臋dnych dzia艂a艅 higienicznych

  Rodzice/opiekunowie prawni:
  a) Wsp贸艂pracuj膮 z przedszkolem w zakresie dzia艂a艅 profilaktycznych
  b) Dbaj膮 o higien臋 sk贸ry i w艂os贸w dzieci
  c) Informuj膮 nauczyciela o ka偶dym przypadku wszawicy u dziecka
  d) Wyra偶aj膮c zgod臋 na obj臋cie dziecka opiek膮 przedszkoln膮 (poprzez zapisanie go do przedszkola), wyra偶aj膮 zgod臋 na dokonywanie przegl膮du czysto艣ci sk贸ry g艂owy dziecka - nie ma zatem konieczno艣ci uzyskiwania od rodzic贸w ka偶dorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czysto艣ci g艂owy u dziecka
  e) Przeprowadzaj膮 niezb臋dne dzia艂ania higieniczne w przypadku stwierdzonej w czasie kontroli wszawicy dziecka
  f) Zg艂aszaj膮 nauczycielowi lub dyrektorowi/wicedyrektorowi trudno艣ci w przeprowadzeniu kuracji

  7. Dokonywanie zmian w procedurze:
  Wszelkich zmian w procedurze mo偶e dokona膰 z w艂asnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. 
  Wnioskodawc膮 zmian mo偶e by膰 tak偶e rada rodzic贸w. Proponowane zmiany nie mog膮 by膰 sprzeczne z prawem. 

  PROCEDURA OBOWI膭ZUJE OD DNIA 05.01.2017r.

  OPIS PROCEDURY:
  1.Na pierwszym zebraniu z rodzicami rozpoczynaj膮cym dany rok szkolny dyrektor/wicedyrektor zapoznaje wszystkich rodzic贸w z procedur膮 zapobiegania i zwalczania wszawicy obowi膮zuj膮c膮 w przedszkolu.
  2. Nauczyciele na zebraniach grupowych przeprowadzaj膮 pogadanki na temat czysto艣ci i higieny sk贸ry g艂owy i w艂os贸w oraz we wrze艣niu wywieszaj膮 materia艂y informacyjne dotycz膮ce higieny na gazetkach dla rodzic贸w.
  3. Dwa razy w roku szkolnym (najcz臋艣ciej we wrze艣niu i po feriach zimowych) dyrektor przedszkola zarz膮dza dokonanie kontroli czysto艣ci sk贸ry g艂owy wszystkich dzieci. Na 7 dni przed planowanym terminem kontroli dyrektor/wicedyrektor powiadamia rodzic贸w poprzez wywieszenie og艂oszenia w K膮ciku dla rodzic贸w oraz wpis do Dzienniczka korespondencji z rodzicami dziecka .
  W przypadku zaobserwowania objaw贸w wyst膮pienia wszawicy u dziecka b臋d膮cego w danym dniu w przedszkolu, nauczyciel/pomoc nauczyciela przeprowadza kontrol臋 w艣r贸d wszystkich dzieci w grupie bez zachowania okresu powiadomienia. 
  4. W przypadku, gdy rodzice wyra偶膮 sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej dziecka nauczycielka zawiadamia dyrektora/wicedyrektora przedszkola.
  5. Kontrola odbywa si臋 z zachowaniem zasady intymno艣ci tzn. jest ona indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu 鈥 w pokoju nauczycielskim, sali w kt贸rej nikt nie przebywa 
  6.Kontrol臋 przeprowadzaj膮 nauczycielki lub pomoce nauczyciela poszczeg贸lnych grup. Osoby te obowi膮zuje tajemnica s艂u偶bowa. 
  7. Osoby kontroluj膮ce niezw艂ocznie przekazuj膮 dyrektorowi/wicedyrektorowi informacje o wynikach kontroli czysto艣ci i skali zjawiska.
  8. W przypadku stwierdzenia lub uzyskaniu informacji o wszawicy w grupie nauczyciel niezw艂ocznie informuje rodzic贸w danej grupy o zaistnia艂ym fakcie, z zaleceniem codziennej kontroli czysto艣ci g艂贸w dzieci oraz czysto艣ci g艂贸w domownik贸w, a tak偶e przekazuje informacje o sposobie dzia艂a艅 zwalczaj膮cych (wpis do dzienniczka korespondencji z rodzicami)
  9. Nauczycielka zawiadamia niezw艂ocznie (telefonicznie) rodzic贸w dzieci, u kt贸rych stwierdzono wszawic臋 o konieczno艣ci podj臋cia natychmiastowych zabieg贸w higienicznych sk贸ry g艂owy. Fakt poinformowania odnotowuje w dzienniku lub zeszycie kontakt贸w z rodzicami, a potwierdzany jest on podpisem nauczycielki i rodzica. Rodzic jest zobowi膮zany do natychmiastowego odebrania dziecka z plac贸wki i oczyszczenia dziecku g艂owy. Dziecko mo偶e powr贸ci膰 do przedszkola z oczyszczon膮 g艂ow膮 (we w艂osach nie mog膮 pozostawa膰 gnidy).
  10. W razie potrzeby nauczycielka instruuje rodzic贸w o sposobie dzia艂a艅, informuje te偶 o konieczno艣ci poddania si臋 kuracji wszystkich domownik贸w.
  11. Nauczycielka/pomoc nauczyciela danej grupy monitoruje skuteczno艣膰 przeprowadzonych przez rodzic贸w zabieg贸w higienicznych poprzez przeprowadzenie ponownej kontroli stanu czysto艣ci g艂owy dziecka po up艂ywie od 7 do 10 dni .
  12. W przypadku, gdy rodzice zg艂osz膮 trudno艣ci w przeprowadzeniu kuracji (np. z powodu braku 艣rodk贸w na zakup preparatu) /wicedyrektor przedszkola we wsp贸艂pracy z o艣rodkiem pomocy spo艂ecznej, udziela rodzicom niezb臋dnej pomocy.
  13. W przypadku, gdy rodzice nie podejm膮 niezb臋dnych niezw艂ocznych dzia艂a艅 higienicznych nauczycielka zawiadamia dyrektora/wicedyrektora przedszkola.
  14. W przypadku stwierdzenia nieskuteczno艣ci zalecanych dzia艂a艅 rodzic贸w nauczycielka zawiadamia dyrektora/wicedyrektora przedszkola.
  15. W przypadku, gdy rodzice wyra偶膮 sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej lub nie podejm膮 niezb臋dnych dzia艂a艅 higienicznych lub ich dzia艂ania b臋d膮 nieskuteczne dyrektor/wicedyrektor przeprowadza z rodzicami rozmow臋 wyja艣niaj膮c膮, a gdy ona nie przyniesie rozwi膮zania podejmuje bardziej radykalne kroki, tzn. zawiadamia o艣rodek pomocy spo艂ecznej o konieczno艣ci wzmo偶enia nadzoru nad realizacj膮 funkcji opieku艅czych przez rodzic贸w (b臋dzie to potraktowane jako uporczywe uchylanie si臋 rodzic贸w od dzia艂a艅 maj膮cych na celu ochron臋 zdrowia dziecka i dba艂o艣ci o jego higien臋).
  16. W momencie stwierdzenia wszawicy w grupie (tj. u wi臋cej ni偶 jednego wychowanka) przedszkole rozpoczyna procedur臋 prewencji przed paso偶ytami.
  - Wszystkie zabawki mi臋kkie (pluszaki, lalki, przytulanki) zostaj膮 wy艂膮czone z u偶ycia poprzez wypranie w temperaturze nie ni偶szej ni偶 60鈥/ lub umieszczenie w szczelnych, plastikowych workach przez okres nie kr贸tszy ni偶 72 godziny, a w miesi膮cach zimowych dodatkowo poprzez wystawienie ich na nisk膮 temperatur臋.
  - Nast臋puje czasowa likwidacja 鈥濳膮cika fryzjerskiego鈥.
  - W przedszkolu zarz膮dza si臋 dodatkowe, generalne sprz膮tanie: w szczeg贸lno艣ci odkurzanie, trzepanie, pranie, wymin臋 r臋cznik贸w, a w przypadku stwierdzenia wszawicy u kilkunastu dzieci naraz - dezynsekcj臋 pomieszcze艅.
  Je偶eli stwierdzona wszawica dotyczy dzieci le偶akuj膮cych (filia w Boleszewie) dokonuje si臋 natychmiastowej wymiany po艣cieli.


  Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia 
  w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i m艂odzie偶y 

  Wszawica zaliczana jest do grupy inwazji paso偶ytami zewn臋trznymi i nie znajduje si臋 w wykazie chor贸b zaka藕nych stanowi膮cym za艂膮cznik do obowi膮zuj膮cej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka偶e艅 i chor贸b zaka藕nych u ludzi (Dz. U. nr 234, poz. 1570 z p贸藕n. zm.). Wynika to z faktu, 偶e na terenie Polski od lat nie wyst臋puj膮 ju偶 niebezpieczne choroby zaka藕ne przenoszone przez wszy (np.: dur wysypkowy). 

  Tym samym, przypadki wszawicy nie s膮 obj臋te zakresem dzia艂ania organ贸w Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej i brak jest podstaw do wydania decyzji administracyjnej nakazuj膮cej dziecku z wszawic膮 wstrzymanie si臋 od ucz臋szczania do plac贸wki o艣wiatowej lub w trybie okre艣lonym ustaw膮. Decyzja o pozostaniu dziecka w domu do czasu usuni臋cia wszy nie wymaga interwencji organ贸w w艂adzy publicznej w trybie przewidzianym przepisami rangi ustawowej, lecz znajduje si臋 ca艂kowicie w gestii jego rodzic贸w lub opiekun贸w. Zaleca si臋, aby dzia艂ania higieniczne przeciw wszawicy by艂y podj臋te przez rodzic贸w lub opiekun贸w niezw艂ocznie, a czas nieobecno艣ci dziecka w plac贸wce by艂 mo偶liwie najkr贸tszy. 

  Wszawica pozostaje istotnym problemem higienicznym i mo偶e w pewnych przypadkach by膰 sygna艂em zaniedba艅 opieku艅czych rodzic贸w lub opiekun贸w w stosunku do dziecka, co nie mo偶e by膰 lekcewa偶one. Poniewa偶 ci臋偶ar zwalczania wszawicy zosta艂 przesuni臋ty z dzia艂a艅 
  o charakterze przeciwepidemicznym realizowanych przez inspekcj臋 sanitarn膮, obecnie, dzia艂ania w tym zakresie w sytuacjach stwierdzonych zaniedba艅 opieku艅czych wobec dziecka pozostaj膮 w kompetencji plac贸wek, w kt贸rych przebywaj膮 dzieci i o艣rodk贸w pomocy spo艂ecznej. Istniej膮ce w tym zakresie regulacje prawne s膮 wystarczaj膮ce dla skutecznej walki z wszawic膮. 

  Dzia艂ania profilaktyczne w szko艂ach, plac贸wkach o艣wiatowo-wychowawczych musz膮 by膰 realizowane systematycznie i w spos贸b skoordynowany. Niezb臋dna do tego jest wsp贸艂praca pomi臋dzy rodzicami, dyrekcj膮 plac贸wki, nauczycielami i wychowawcami/opiekunami oraz piel臋gniark膮 lub higienistk膮 szkoln膮. Obejmuj膮 one systematyczn膮 akcj臋 o艣wiatow膮 (pogadanki, materia艂y informacyjne w formie ulotek) skierowan膮 do dzieci i m艂odzie偶y oraz rodzic贸w. Zapewnienie warunk贸w organizacyjnych do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w plac贸wkach o艣wiatowych i opieku艅czych jest obowi膮zkiem dyrektora plac贸wki zgodnie z art.39 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p贸藕n. zm.). 

  Nale偶y przyj膮膰, 偶e zgoda rodzic贸w na obj臋cie dziecka opiek膮 (w tym r贸wnie偶 opiek膮 zdrowotn膮 przez piel臋gniark臋 lub higienistk臋 szkoln膮 w szkole lub plac贸wce) jest r贸wnoznaczna z wyra偶eniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przegl膮du czysto艣ci sk贸ry g艂owy dziecka. Nie ma zatem konieczno艣ci uzyskiwania od rodzic贸w lub opiekun贸w ka偶dorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czysto艣ci g艂owy u dziecka. 

  O terminie planowanej kontroli higienicznej nale偶y powiadomi膰 rodzic贸w lub opiekun贸w dziecka. Kontrola musi by膰 prowadzona w spos贸b indywidualny, w wydzielonym pomieszczeniu. Osoba, kt贸ra przeprowadza kontrol臋 powiadamia o jej wynikach dyrektora plac贸wki. Informacja dla dyrektora (zgodnie ze standardem poufno艣ci) obejmuje: fakt wyst膮pienia wszawicy oraz skal臋 zjawiska w danej grupie dzieci, nie mo偶e obejmowa膰 danych personalnych dziecka. R贸wnocze艣nie, indywidualnie, piel臋gniarka (lub w sytuacji braku piel臋gniarki lub higienistki szkolnej w plac贸wce - opiekun dziecka) zawiadamia rodzic贸w lub opiekun贸w prawnych dziecka o konieczno艣ci podj臋cia niezw艂ocznych zabieg贸w higienicznych sk贸ry g艂owy. W razie potrzeby instruuje rodzic贸w o sposobie dzia艂ania i monitoruje skuteczno艣膰 ich dzia艂a艅. 

  Istnieje mo偶liwo艣膰, 偶e niekt贸rzy rodzice wyra偶膮 sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej swojego dziecka, b膮d藕 nie podejm膮 niezb臋dnych dzia艂a艅 higienicznych. W takim przypadku, nale偶y zawiadomi膰 dyrektora plac贸wki, o obawach co do w艂a艣ciwego wykonywania obowi膮zk贸w rodzicielskich wobec dziecka. W przypadku uporczywego uchylania si臋 rodzic贸w lub opiekun贸w dziecka od dzia艂a艅 maj膮cych na celu ochron臋 jego zdrowia i dba艂o艣ci o higien臋, dyrektor szko艂y zawiadamia pomoc spo艂eczn膮. Brak dzia艂a艅 rodzic贸w mo偶e bowiem rodzi膰 podejrzenie o zaniedbywanie przez nich dziecka, a w pewnych przypadkach, podejrzenie o nadu偶ycia pope艂niane wobec dziecka w jego 艣rodowisku domowym. Z tego wzgl臋du, brak wsp贸艂pracy z rodzicami nie mo偶e by膰 przez w艂adze szkolne lekcewa偶ony. W sytuacji, kiedy rodzice lub opiekunowie nie mog膮 lub nie s膮 w stanie sprosta膰 zadaniu sprawowania opieki nad dzieckiem w spos贸b, kt贸ry chroni jego dobro - niezb臋dne jest udzielenie tej rodzinie pomocy opieku艅czo-wychowawczej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z p贸藕n. zm.) 

  Post臋powanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w plac贸wce: 
  1. dyrektor plac贸wki zarz膮dza dokonanie przez piel臋gniark臋 lub osob臋 upowa偶nion膮 kontroli czysto艣ci sk贸ry g艂owy wszystkich dzieci grupie lub klasie oraz wszystkich pracownik贸w szko艂y lub plac贸wki, z zachowaniem zasady intymno艣ci (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola mo偶e r贸wnie偶 zosta膰 przeprowadzona z inicjatywy piel臋gniarki lub higienistki szkolnej; 
  2. piel臋gniarka (lub w sytuacji braku piel臋gniarki lub higienistki szkolnej w plac贸wce - opiekun dziecka) zawiadamia rodzic贸w dzieci, u kt贸rych stwierdzono wszawic臋 o konieczno艣ci podj臋cia niezw艂ocznie zabieg贸w higienicznych sk贸ry g艂owy. W razie potrzeby instruuje rodzic贸w o sposobie dzia艂a艅, informuje te偶 o konieczno艣ci poddania si臋 kuracji wszystkich domownik贸w i monitoruje skuteczno艣膰 dzia艂a艅; jednocze艣nie informuje dyrektora plac贸wki o wynikach kontroli i skali zjawiska; 
  3. dyrektor lub upowa偶niona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodzic贸w o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czysto艣ci g艂owy dziecka oraz czysto艣ci g艂贸w domownik贸w; 
  4. w przypadku, gdy rodzice zg艂osz膮 trudno艣ci w przeprowadzeniu kuracji (np. brak 艣rodk贸w na zakup preparatu), dyrektor szko艂y lub plac贸wki we wsp贸艂pracy z o艣rodkiem pomocy spo艂ecznej, udzielaj膮 rodzicom lub opiekunom niezb臋dnej pomocy;
  5. piel臋gniarka lub higienistka szkolna po up艂ywie 7 -10 dni kontroluje stan czysto艣ci sk贸ry g艂owy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodzic贸w; 
  6. w sytuacji stwierdzenia nieskuteczno艣ci zalecanych dzia艂a艅, piel臋gniarka zawiadamia o tym dyrektora plac贸wki w celu podj臋cia bardziej radykalnych krok贸w (zawiadomienie o艣rodka pomocy spo艂ecznej o konieczno艣ci wzmo偶enia nadzoru nad realizacj膮 funkcji opieku艅czych przez rodzic贸w dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia). 


  WSZAWICA


  Etiopatogeneza 
  Wszawica to przede wszystkim wszy paso偶ytuj膮ce na ciele cz艂owieka i zmiany sk贸rne przez nie wywo艂ywane. Wszy paso偶ytuj膮ce na sk贸rze cz艂owieka powoduj膮 uk膮szenia i nast臋puj膮ce zwykle po nich niewielkie grudki obrz臋kowe. W miejscach uk膮szenia cz艂owiek odczuwa znaczny 艣wi膮d. Wskutek drapania powstaj膮 liczne przeczosy, nad偶erki pokryte strupami, cz臋sto dochodzi te偶 do wt贸rnego nadka偶enia chorobowo zmienionej sk贸ry. 

  Wszawica jest rozpowszechniona we wszystkich krajach 艣wiata. Wszawica g艂owowa to powszechny problem, kt贸ry nie jest wy艂膮cznie oznak膮 braku higieny. Ka偶dy mo偶e nabawi膰 si臋 wszawicy, a szczeg贸lnie podatne s膮 dzieci i m艂odzie偶, kt贸re przebywaj膮 w skupiskach (偶艂obek, przedszkole, szko艂a). 

  W zale偶no艣ci od czynnika wywo艂uj膮cego zmiany, wszawic臋 dzielimy na: 
  - g艂owow膮, 
  - odzie偶ow膮, 
  - 艂onow膮. 

  Wszawica g艂owowa. Wesz g艂owowa ma d艂ugo艣膰 2-3 mm, kolor brudno-bia艂y lub szary, kt贸ry mo偶e sta膰 si臋 ja艣niejszy lub ciemniejszy zale偶nie od koloru w艂os贸w cz艂owieka. 呕yje oko艂o miesi膮ca, jednak poza g艂ow膮 cz艂owieka mo偶e prze偶y膰 1-2 dni Samiczka sk艂ada od 100 do 300 jajeczek dziennie nazywanych gnidami, kt贸re przylegaj膮 mocno do w艂os贸w dzi臋ki substancji klej膮cej. W ci膮gu 6 do 10 dni rodzi si臋 larwa, kt贸ra przeradza si臋 w doros艂ego paso偶yta w ci膮gu nast臋pnych 10 dni. Wesz g艂owowa umiejscawia si臋 najcz臋艣ciej w okolicy potylicznej i skroniowej. W tych okolicach zmiany s膮 najbardziej nasilone. W wyniku drapania wytwarzaj膮 si臋 powierzchnie s膮cz膮ce, pokryte strupami, z tendencj膮 do wt贸rnych infekcji zmienionej sk贸ry. 

  Wszawica odzie偶owa. Wywo艂ana jest przez wesz odzie偶ow膮 (3-4,5 mm), kt贸ra rozmna偶a si臋 znacznie szybciej i 偶yje oko艂o 10 dni. Paso偶yty przytwierdzaj膮 si臋 wy艂膮cznie do ubra艅, najcz臋艣ciej w szwach ubraniowych, przy zak艂adkach i innych za艂amaniach tkaniny. W przewlek艂ej wszawicy odzie偶owej dochodzi do powstawania charakterystycznych brunatnych przebarwie艅, niewielkich blizn po przeczosach oraz wt贸rnych zaka偶e艅 ropnych. Wesz odzie偶owa mo偶e przenosi膰 pa艂eczki duru brzusznego. 

  Wszawica 艂onowa. Wywo艂ywana jest przez niewielk膮 wesz o d艂ugo艣ci 1,5-2mm, kt贸ra przytwierdza si臋 do w艂osa tu偶 przy powierzchni sk贸ry. Cech膮 charakterystyczn膮 jest znaczny 艣wi膮d okolic 艂onowych i podbrzusza, a w cz臋艣ci przypadk贸w stwierdza si臋 tzw. plamy b艂臋kitne w miejscach po uk艂uciach wszy. 

  Jak manifestuje si臋 wszawica? Zazwyczaj zauwa偶a si臋 wszy gdy pojawia si臋 dokuczliwy 艣wi膮d sk贸ry g艂owy. W wyniku drapania sw臋dzenia dochodzi do uszkodzenia sk贸ry i w efekcie 鈥 wyst膮pienia strup贸w. Czasem sw臋dzenie nie wyst臋puje, a wszy odkrywa si臋 przypadkowo, czesz膮c si臋 lub myj膮c w艂osy. Na w艂osach mog膮 by膰 te偶 obecne tylko jajeczka (gnidy), kt贸re wygl膮daj膮 jak malutkie (oko艂o 1mm.) bia艂e lub szare 鈥瀞korupki鈥, przyklejone tak silnie do w艂os贸w, trudno je oderwa膰; bia艂e p艂atki, kt贸re 艂atwo spadaj膮 z w艂os贸w to martwa sk贸ra lub 艂upie偶. W tym wypadku osoba zaka偶ona mo偶e nie czu膰 sw臋dzenia. Miejsca, w kt贸rych najcz臋艣ciej gnie偶d偶膮 si臋 wszy to kark, skronie i za uszami. Aby je zobaczy膰, trzeba podnie艣膰 w艂osy ruchem 鈥瀙od pr膮d鈥 i pozwoli膰 im bardzo powoli opada膰 obserwuj膮c jednocze艣nie bardzo dok艂adnie. 

  Profilaktyka i zwalczanie wszawicy 
  Wyst臋powanie wszawicy w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y nasila si臋 w okresie wakacyjnym, szczeg贸lnie w艣r贸d dzieci m艂odszych, kt贸re nie posiadaj膮 jeszcze umiej臋tno艣ci samodzielnego dbania o higien臋 osobist膮. Przebywanie dzieci w skupiskach podczas wyjazd贸w, wsp贸lna zabawa i wypoczynek sprzyjaj膮 rozprzestrzenianiu si臋 wszawicy. 

  Wskazania profilaktyczne dla rodzic贸w i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku (kolonie, obozy, zielone szko艂y, itp.) lub internatu, sanatorium itp.: 
  - zwi膮zywanie d艂ugich w艂os贸w lub kr贸tkie w艂osy u艂atwiaj膮ce piel臋gnacj臋 sk贸ry g艂owy i w艂os贸w, 
  - u偶ywanie wy艂膮cznie osobistych przybor贸w higienicznych do piel臋gnacji sk贸ry i w艂os贸w, 
  - codzienne czesanie i szczotkowanie w艂os贸w, 
  - mycie sk贸ry g艂owy i w艂os贸w w miar臋 potrzeb, nie rzadziej, ni偶 raz w tygodniu, 
  - wyposa偶enie dzieci w 艣rodki higieniczne takie jak szampony z od偶ywk膮 u艂atwiaj膮ce rozczesywanie i wyczesywanie w艂os贸w, 
  - po powrocie do domu - systematyczne sprawdzanie czysto艣ci sk贸ry g艂owy i w艂os贸w oraz systematyczne kontrole w okresie ucz臋szczania dziecka do przedszkola, szko艂y lub innej plac贸wki. 

  W sytuacji zauwa偶enia gnid lub wszy we w艂osach nale偶y zastosowa膰 dost臋pne w aptekach preparaty, kt贸re skutecznie likwiduj膮 paso偶yty i ich jaja. W sytuacji wyst膮pienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni si臋 podda膰 wszyscy domownicy. Codzienne, cz臋ste czesanie g臋stym grzebieniem lub szczotk膮, zwi膮zywanie w艂os贸w w sytuacjach nara偶ania si臋 na bliski kontakt z innymi osobami (treningi sportowe, zaj臋cia edukacyjne lub rekreacja grupowa), cz臋ste mycie w艂os贸w, przestrzeganie zasad higieny (w艂asne szczotki, grzebienie, spinki) utrudniaj膮 zagnie偶d偶enie si臋 paso偶yt贸w. Cz臋ste mycie i kontrolowanie g艂owy dziecka (2 razy w tygodniu) z jednej strony jest w艂a艣ciwym nawykiem higienicznym, a z drugiej strony pozwala szybko zauwa偶y膰 zaka偶enie. Szampony i inne produkty 鈥瀙rzeciwko wszom鈥 nie zabezpieczaj膮 przed zaka偶eniem i nie powinny by膰 u偶ywane jako 艣rodek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcj膮 zamieszczon膮 na opakowaniach tych produkt贸w, zaleca si臋 powtarzanie kuracji w odst臋pie kilku dni (mniej wi臋cej 7 czy 10), w celu zabicia larw Do kuracji trzeba u偶y膰 grzebienia o bardzo g臋stych z臋bach. Usuni臋cie gnid jest trudne, st膮d poleca si臋 ich 艣ci膮ganie lub obci臋cie w艂os贸w. Grzebienie i szczotki nale偶y my膰 w ciep艂ej wodzie z dodatkiem szamponu przeciwko wszom i moczy膰 w wodzie oko艂o godzin臋. 

  W przypadku stwierdzenia wszy odzie偶owej, ubrania pra膰 w pralce w temperaturze 60掳 (temperatura powy偶ej 53,5掳C zabija wszy i ich jajka). Prze艣cierad艂a, poszewki na poduszki, r臋czniki i odzie偶, nale偶y wyprasowa膰 gor膮cym 偶elazkiem. 

  Podstawow膮 zasad膮 profilaktyki wszawicy jest sta艂a systematyczna kontrola czysto艣ci sk贸ry i w艂os贸w dokonywana przez RODZIC脫W lub OPIEKUN脫W i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauwa偶enia. W takiej sytuacji rodzice powinni r贸wnie偶 uczciwie poinformowa膰 rodzic贸w wszystkich dzieci, z kt贸rymi mia艂o ono kontakt. Pomo偶e to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie - zapobiegnie si臋 nawracaj膮cemu wzajemnemu zaka偶aniu si臋 dzieci.

 

 

 1. PROCEDURA Dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodzic贸w rozwiedzionych, 偶yj膮cych w separacji lub w wolnym zwi膮zku.

  1.Nauczyciel wydaje dziecko ka偶demu z rodzic贸w, je艣li ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie s膮du nie stanowi inaczej.
  2. Je艣li do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie s膮du o sposobie sprawowania przez rodzic贸w opieki nad dzieckiem, nauczyciel post臋puje zgodnie z tym postanowieniem.
  3. O ka偶dej pr贸bie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora/wicedyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawuj膮cego opiek臋 nad dzieckiem.
  4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonuj膮 w艂adz臋 rodzicielsk膮 a mimo to na terenie przedszkola dochodzi mi臋dzy nimi do spor贸w o odbi贸r dziecka, np. k艂贸tnie rodzic贸w, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor/wicedyrektor powiadamia policj臋.

 

 1. PROCEDURA V Dotyczy przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, 偶e dziecko z przedszkola odbiera rodzic/ opiekun prawny b臋d膮cy pod wp艂ywem alkoholu, narkotyk贸w lub innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych.

  NAUCZYCIEL:
  1. Nie wydaje dziecka i jednocze艣nie zawiadamia o tym fakcie innego doros艂ego cz艂onka rodziny, b膮d藕 kolejn膮 osob臋 upowa偶nion膮 w Karcie informacyjnej dziecka, kt贸r膮 zobowi膮zuje do niezw艂ocznego odebrania dziecka z przedszkola.
  2. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upowa偶nione do odbioru, powiadamia o zaistnia艂ej sytuacji jednostk臋 policji.
  3. Powiadamia dyrektora/wicedyrektora.
  4. Po zako艅czeniu dzia艂a艅 interwencyjnych sporz膮dza notatk臋 s艂u偶bow膮 z zaistnia艂ego zdarzenia i przekazuje j膮 dyrektorowi/wicedyrektorowi. 
  DYREKTOR/WICEDYREKTOR :
  1. Po rozpoznaniu przez Policj臋 sytuacji domowej dziecka dyrektor/wicedyrektor i Policja podejmuj膮 decyzj臋 o dalszym post臋powaniu w sprawie.
  2. Przeprowadza rozmow臋 z rodzicami w celu wyja艣nienia zaistnia艂ej sytuacji oraz zobowi膮zuje ich do przestrzegania Statutu Przedszkola. 
  Je偶eli powtarzaj膮 si臋 przypadki, w kt贸rych rodzic/opiekun prawny znajduje si臋 pod wp艂ywem alkoholu lub narkotyk贸w, powiadamia o tym fakcie policj臋 (dzielnicowego) - celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka a nast臋pnie powiadamia s膮d rodzinny.

  

 

Procedury bezpiecze艅stwa i higieny w Przedszkolu nr 5

 

Poni偶ej zamieszczamy procedury dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny dzieci obowi膮zuj膮ce w przedszkolu.

Wszelkich zmian w procedurach mo偶e dokona膰 z w艂asnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola
Wnioskodawc膮 zmian mo偶e by膰 tak偶e Rada Rodzic贸w


Proponowane zmiany nie mog膮 by膰 sprzeczne z prawem

 

 1. PROCEDURA I Dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

  1. Za bezpiecze艅stwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadaj膮 rodzice/prawni opiekunowie.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie lub osoby upowa偶nione w Karcie informacyjnej dziecka osobi艣cie powierzaj膮 dziecko nauczycielowi, co oznacza, 偶e zobowi膮zani s膮 wprowadzi膰 dziecko do sali.
  Nauczyciel/pomoc nauczyciela musi widzie膰 i wiedzie膰, kto przyprowadzi艂 dziecko do sali przedszkolnej.
  3. Nauczyciel bierze pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za dziecko od momentu jego wej艣cia do sali.
  4. W godzinach, w kt贸rych wg arkusza organizacji przedszkola dopuszcza si臋 艂膮czenie grup, odpowiedzialno艣膰 za bezpiecze艅stwo dziecka ponosi nauczyciel, kt贸ry jest umieszczony w harmonogramie czasu pracy .
  5. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi by膰 zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowi膮zany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chor贸b sk贸rnych, zaka藕nych dziecko nie mo偶e ucz臋szcza膰 do przedszkola do czasu ca艂kowitego wyleczenia. Rodzic zobowi膮zany jest do przedstawienia zdolno艣ci dziecka do przedszkola od lekarza, po przebytych chorobach lub napisania o艣wiadczenia, 偶e dziecko jest zdrowe na podstawie informacji uzyskanej od lekarza podczas wizyty kontrolnej.
  6. Nauczyciel ma prawo odm贸wi膰 przyj臋cia dziecka, je艣li jego stan wskazuje, 偶e nie jest ono zdrowe.
  7. Nauczyciel ma prawo dokona膰 pomiaru temperatury dziecka, je艣li z jego obserwacji wynika, 偶e dziecko mo偶e by膰 chore.
  W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgor膮czkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyj臋cia dziecka do grupy.
  8. Dziecko nale偶y przyprowadza膰 do przedszkola i odbiera膰 w czasie zadeklarowanym w umowie o 艣wiadczenie us艂ug przedszkolnych.
  W szczeg贸lnych przypadkach jest mo偶liwo艣膰 przyprowadzenia do przedszkola lub odebrania dziecka w innym czasie, po uprzednim ustaleniu z wychowawc膮 w przeddzie艅 lub najp贸藕niej w danym dniu do godz. 7.30 (filia w Boleszewie do godz.8.15).
  Wychowawca fakt ten zg艂asza pracownikowi obs艂ugi zajmuj膮cemu si臋 sprawami administracyjnymi w przedszkolu.
  9. Dzieci mog膮 przynosi膰 swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielk膮. Musz膮 to by膰 zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic. 
  10. W sali porannego zbierania si臋 i popo艂udniowego rozchodzenia si臋 dzieci musz膮 znajdowa膰 si臋 listy zbiorcze os贸b upowa偶nionych do odbioru dzieci z ka偶dej grupy wiekowej (listy przygotowuje wychowawca).
  11. Nauczyciel w razie najmniejszych w膮tpliwo艣ci, ma obowi膮zek sprawdzi膰 zgodno艣膰 danych osoby odbieraj膮cej dziecko z przedszkola z dokumentem to偶samo艣ci.
  12. Je艣li oka偶e si臋, 偶e dane nie s膮 zgodne, nauczyciel powiadamia rodzic贸w/ prawnych opiekun贸w i dyrektora/wicedyrektora oraz nie wydaje dziecka do wyja艣nienia sprawy.
  13. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga si臋 od rodzic贸w/ prawnych opiekun贸w, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zg艂osili fakt odebrania dziecka.
  Nauczyciel lub pomoc nauczyciela musz膮 widzie膰 i wiedzie膰 kto odbiera dziecko.
  14.Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepe艂noletnim.

 

 1. PROCEDURA Dotyczy sytuacji, gdy na terenie przedszkola zdarzy si臋 dziecku nieszcz臋艣liwy wypadek.
  Wypadek dziecka 鈥 nag艂e zdarzenie powoduj膮ce uraz, wywo艂ane przyczyn膮 zewn臋trzn膮, kt贸re nast膮pi艂o w czasie pozostawienia dziecka pod opiek膮 przedszkola.
  Podczas lekkich obra偶e艅 ( otarcia, drobne skaleczenia, st艂uczenie, ugryzienie przez os臋, itp.) 
  NAUCZYCIEL:
  1. Udziela dziecku dora藕nej pomocy przedmedycznej.
  2. Zabezpiecza grup臋.
  3. Powiadamia dyrektora/wicedyrektora.
  4. Powiadamia rodzic贸w/opiekun贸w prawnych dziecka o okoliczno艣ciach powstania obra偶e艅. Wsp贸lnie ustala dalsze czynno艣ci: je艣li zachodzi potrzeba, godzin臋 odbioru dziecka z przedszkola w dniu zdarzenia.
  5. Decyzj臋 o noszeniu przez dziecko kolczyk贸w w przedszkolu podejmuj膮 rodzice i oni ponosz膮 odpowiedzialno艣膰 za ewentualne wypadki z tym zwi膮zane.
  Podczas powa偶nego wypadku 
  NAUCZYCIEL:
  1. Udziela dziecku dora藕nej pomocy przedmedycznej, 
  2. Niezw艂ocznie powiadamia rodzic贸w/prawnych opiekun贸w o nieszcz臋艣liwym wypadku.
  Gdy zdarzenie nie zagra偶a 偶yciu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wsp贸lnie ustala dalsze kroki post臋powania (post臋puje zgodnie z sugesti膮 rodzic贸w).
  Je偶eli zdarzenie zagra偶a 偶yciu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wzywa Pogotowie Ratunkowe, a potem powiadamia rodzic贸w /opiekun贸w prawnych!
  3. Zabezpiecza grup臋 (prosi o nadz贸r nauczyciela z najbli偶szej sali).
  4. Zabezpiecza miejsce wypadku (aby wykluczy膰 dost臋p os贸b niepowo艂anych).
  5. Powiadamia dyrektora/wicedyrektora .
  6. W dniu zdarzenia sporz膮dza Kart臋 wypadku, w kt贸rej opisuje przebieg zdarzenia

  Je偶eli wypadek zdarzy si臋 w czasie wyj艣cia poza teren przedszkola, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy.

  DYREKTOR/WICEDYREKTOR:
  1. Zawiadamia o ka偶dym powa偶nym wypadku wsp贸艂pracuj膮cego z przedszkolem specjalist臋 BHP oraz SIP
  2. O wypadku ci臋偶kim lub 艣miertelnym zawiadamia niezw艂ocznie organ prowadz膮cy, prokuratora i kuratora o艣wiaty.
  3. O wypadku, do kt贸rego dosz艂o w wyniku zatrucia zawiadamia niezw艂ocznie pa艅stwowego inspektora sanitarnego.
  4. Je偶eli wypadek zosta艂 spowodowany niesprawno艣ci膮 techniczn膮 urz膮dze艅 lub pomieszczenia dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania ogl臋dzin.
  5. Powo艂uje cz艂onk贸w zespo艂u powypadkowego.
   
 2. PROCEDURA  Dotyczy zapewnienia bezpiecze艅stwa w budynku przedszkola.

  1. W czasie pobytu w budynku, dzieci przebywaj膮 w swoich salach pod opiek膮 nauczyciela.
  2. Nauczyciele zobowi膮zani s膮 do zawierania z dzie膰mi um贸w/regu艂 warunkuj膮cych ich bezpiecze艅stwo na terenie przedszkola (w budynku), na placu przedszkolnym, w czasie wycieczek i spacer贸w oraz do egzekwowania przestrzegania tych偶e um贸w przez dzieci;
  - codziennie przypominane s膮 umowy w艂a艣ciwego zachowania si臋 dziecka podczas pobytu w przedszkolu,
  - ka偶dorazowo przed wyj艣ciem grupy z budynku przedszkola nauczyciele przypominaj膮 dzieciom umowy dotycz膮ce bezpiecznego przebywania na 艣wie偶ym powietrzu i korzystania ze sprz臋tu terenowego, w zale偶no艣ci od miejsca pobytu (np. korzystania ze sprz臋tu terenowego tylko wtedy, gdy stoi przy nim osoba doros艂a; nie brania niczego od ludzi zza p艂otu; nie brania do r臋ki znalezionych przedmiot贸w; powiadamianie osoby doros艂ej o zauwa偶onym niebezpiecze艅stwie; nie oddalania si臋 od grupy; przychodzenia na zbi贸rk臋 na wezwanie nauczyciela; zabawy w wyznaczonych granicach, nie chowania si臋 w zieleni lub za urz膮dzeniami, itp. ),
  - podczas wychodzenia grupy dzieci z sali, nauczyciel zobowi膮zany jest do polecenia dzieciom ustawienia si臋 parami, przelicza je, a po wyj艣ciu z dzie膰mi z sali, poleca pomocy nauczyciela sprawdzenie czy wszystkie dzieci opu艣ci艂y sal臋,
  - nauczyciel zobowi膮zany jest do respektowania od dzieci spokojnego, w parach poruszania si臋 po budynku przedszkola, 
  - nauczyciele zobowi膮zani s膮 do sporz膮dzania zapis贸w w dziennikach m贸wi膮cych o realizacji zada艅 na powietrzu,
  3. W przypadku przebywania w sali wi臋cej ni偶 jednej grupy, wszystkie nauczycielki oraz pomoce nauczyciela, czuwaj膮c nad bezpiecze艅stwem swojej grupy, maj膮 baczenie na pozosta艂e dzieci i obowi膮zkowo reaguj膮 w sytuacji zagro偶enia, b膮d藕 niew艂a艣ciwego zachowania dzieci.

 

 1. PROCEDURA  Dotyczy zapewnienia bezpiecze艅stwa w ogrodzie przedszkolnym

( na placu zabaw).

1. W przedszkolu obowi膮zuje regulamin placu zabaw, kt贸ry jest wywieszony na drzwiach wyj艣ciowych. 
2. Codziennie rano 鈥 do godziny 8:15 鈥 wyznaczony pracownik obs艂ugi sprawdza teren przedszkola, w miar臋 mo偶liwo艣ci likwiduje ewentualne zagro偶enia
- w razie potrzeby, powiadamia o nich dyrektora/wicedyrektora , a w razie ich nieobecno艣ci nauczycieli grup,
- zaraz po sprawdzeniu terenu przedszkola, pracownik odnotowuje wynik kontroli w zeszycie kontroli terenu i budynku przedszkola.
3. Przed ka偶dym wyj艣ciem na plac przedszkolny pomoc nauczyciela danej grupy sprawdza i likwiduje ewentualne zagro偶enia 鈥 w razie potrzeby powiadamia nauczyciela i dyrektora/ wicedyrektora o tym zagro偶eniu. 
4. W przypadku znalezienia przez dzieci przedmiot贸w niebezpiecznych i niewiadomego pochodzenia, jak np. szk艂o, puszki, strzykawki, ig艂y, 艣rodki odurzaj膮ce, itp., zabezpiecza je nauczyciel lub pomoc nauczyciela oraz powiadamia o fakcie dyrektora/wicedyrektora.
5. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowi膮zek czuwania nad bezpiecze艅stwem i organizowania dzieciom warunk贸w do bezpiecznej zabawy,
6. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpo艣redni膮 opiek臋 nad dzie膰mi sprawuje nauczyciel danej grupy.
7. W czasie pobytu na placu przedszkolnym grupy dzieci 3-4 letnich ( wi臋cej ni偶 15 dzieci w danym dniu) nauczycielowi obowi膮zkowo pomagaj膮 dwie pomoce nauczyciela i przebywaj膮 tam razem z nim,
*w przypadku starszych grup opiek臋 sprawuje nauczyciel i pomoc nauczyciela, 
7. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym musi by膰 zamkni臋ta bramka wej艣ciowa oraz brama wjazdowa na plac.
8. Dzieci mog膮 korzysta膰 tylko z tych urz膮dze艅 ogrodowych, przy kt贸rych bezpiecze艅stwa pilnuje osoba doros艂a.
9. Nauczyciel dba o stosowny ubi贸r dziecka, odpowiedni do pory roku i panuj膮cej temperatury,
10. W czasie du偶ego nas艂onecznienia dzieci powinny by膰 zaopatrzone w odpowiednie nakrycie g艂owy i w miar臋 mo偶liwo艣ci, przebywa膰 w zacienieniu,
11. Nauczyciel nie organizuje zaj臋膰 z dzie膰mi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjaj膮cych (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza).
12. Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko mo偶e skorzysta膰 z toalety znajduj膮cej si臋 w przedszkolu, udaj膮c si臋 tam i powracaj膮c tylko pod opiek膮 pomocy nauczyciela.
13. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym wi臋cej ni偶 jednej grupy, wszystkie nauczycielki, czuwaj膮c nad bezpiecze艅stwem swojej grupy, maj膮 baczenie na pozosta艂e dzieci i obowi膮zkowo reaguj膮 w sytuacji zagro偶enia, b膮d藕 niew艂a艣ciwego zachowania dzieci.

 

 

 1. PROCEDURA Dotyczy zapewnienia bezpiecze艅stwa podczas zaj臋膰 organizowanych poza terenem przedszkola.

  1. Nauczyciel udaj膮c si臋 z dzie膰mi na spacer, piesz膮 wycieczk臋 w pobliskie tereny dokonuje wpisu do zeszytu wyj艣膰 poza teren przedszkola, skrupulatnie wype艂niaj膮c dane.
  2. Nauczyciel dokonuje wpisu przed wyj艣ciem z przedszkola.
  3. Zapis powinien by膰 tak偶e umieszczony w dzienniku zaj臋膰 przedszkola, w kt贸rym jest ju偶 odnotowana obecno艣膰 dzieci.
  4. W trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadz贸r nad dzie膰mi sprawuj膮: nauczyciel i pomoc nauczyciela (co najmniej jedna osoba doros艂a na 15 dzieci, w przypadku wyj艣cia grup 3-latk贸w opiek臋 sprawuje co najmniej jedna osoba doros艂a na 10 dzieci).
  5. W przypadku nieobecno艣ci pomocy nauczyciela danej grupy, udzia艂 w wycieczce bierze inna pomoc nauczyciela, wyznaczona przez dyrektora/wicedyrektora lub nauczyciela.
  6. Podczas d艂u偶szych wyj艣膰 pieszych dodatkow膮 funkcj臋 opiekuna mo偶e sprawowa膰 jeden z rodzic贸w, kt贸ry deklaruje znajomo艣膰 zasad w pisemnym o艣wiadczeniu.
  7. Ca艂kowit膮 odpowiedzialno艣膰 za zdrowie i 偶ycie dzieci podczas spacer贸w i wycieczek ponosi nauczyciel.
  8. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobli偶u przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by sz艂y parami w kolumnie, para za par膮.
  9. W czasie trwania wycieczki pieszej w pobli偶u przedszkola lub spaceru, podczas przej艣膰 w pobli偶u jezdni, osoby opiekuj膮ce si臋 dzie膰mi asekuruj膮 je id膮c chodnikiem od strony ulicy.
  10. Przed ka偶dym planowanym przej艣ciem przez ulic臋, nauczyciel jest zobowi膮zany zatrzyma膰 grup臋 
  (kolumn臋) i przypomnie膰 z dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.
  11. Przej艣cie przez ulic臋 odbywa si臋 tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodz膮 sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grup臋, stoj膮c na 艣rodku jezdni, pierwsz膮 par臋 prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z ostatni膮 par膮.
  12. Dzieci i nauczyciele poruszaj膮cy si臋 po ulicy winny mie膰 kamizelki lub opaski odblaskowe.
  13. W przypadku choroby dziecka, z艂ego samopoczucia dziecko nie mo偶e uczestniczy膰 w wycieczce, nauczyciel zobowi膮zany jest powiadomi膰 rodzic贸w o zaistnia艂ej sytuacji.
  Dziecko mo偶e oczekiwa膰 na przyj艣cie rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.

 

 1. PROCEDURA  Dotyczy zapewnienia bezpiecze艅stwa podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych.

  1. W przedszkolu obowi膮zuje Regulamin spacer贸w i wycieczek, kt贸rego znajomo艣膰 podpisuj膮 wszyscy pracownicy przedszkola.
  2. Nauczyciele s膮 zobowi膮zani do zg艂oszenia i uzgodnienia ka偶dej wycieczki wyjazdowej lub krajoznawczej z dyrektorem/wicedyrektorem na 2 tygodnie przed wycieczk膮.
  3. 4 dni przed wycieczk膮 nauczyciel przedstawia dyrektorowi/wicedyrektorowi przedszkola do 
  zatwierdzenia komplet dokument贸w zawieraj膮cy kart臋 wycieczki z za艂膮cznikami:
  - plan wycieczki,
  - list臋 uczestnik贸w (w przypadku nieobecno艣ci dziecka przed planowan膮 wycieczk膮, lista i o艣wiadczenie jest uzupe艂niona w czasie przyprowadzenia dziecka do godziny 8:30,
  - liczb臋 opiekun贸w z telefonem kontaktowym,
  - o艣wiadczenia podpisane przez rodzic贸w/prawnych opiekun贸w,
  4. Wycieczka jest odnotowana w zeszycie wyj艣膰 poza teren przedszkola oraz w dzienniku zaj臋膰.
  5. W trakcie trwania wycieczki nadz贸r nad dzie膰mi sprawuj膮: nauczyciel i pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba doros艂a na 15 dzieci, w przypadku wycieczki grup 3 i 4-latk贸w opiek臋 sprawuje nauczyciel i dwie pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba doros艂a na 10 dzieci),
  6. Na wycieczk臋 zabierana jest w pe艂ni wyposa偶ona apteczka (co najmniej jedna na grup臋),
  7. Podczas wycieczki zapewnia si臋 napoje.
  8. Podczas wycieczki trwaj膮cej 艂膮cznie 3-5 godzin dzieciom zapewnia si臋 suchy prowiant i napoje.
  9. W przypadku choroby lub z艂ego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie mo偶e ono uczestniczy膰 w wycieczce, nauczyciel zobowi膮zany jest powiadomi膰 rodzic贸w o zaistnia艂ej sytuacji. 
  Dziecko mo偶e oczekiwa膰 na przyj艣cie rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.

 

 1. PROCEDURA Dotyczy zapewnienia bezpiecze艅stwa podczas zaj臋膰 dodatkowych.

  1. Podczas zaj臋膰 dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpiecze艅stwo dzieci odpowiada osoba prowadz膮ca te zaj臋cia (nauczyciel religii, logopeda, itp.).
  2. Za bezpiecze艅stwo dzieci uczestnicz膮cych w zaj臋ciach dodatkowych, wymagaj膮cych opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadz膮cy zaj臋cia od chwili zebrania dzieci zapisanych na dane zaj臋cia do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddanie pod opiek臋 nauczyciela grupy.
  3. Niedopuszczalne jest podczas dodatkowych zaj臋膰, pozostawienie dzieci bez opieki.
  4. W przypadku konieczno艣ci opuszczenia sali zaj臋膰 przez nauczyciela prowadz膮cego zaj臋cia dodatkowe, opieka nad dzie膰mi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela, kt贸rzy rozprowadzaj膮 dzieci do ich grup. 

 

 

 1. PROCEDURA Dotyczy przypadku gdy wychowawca otrzymuje informacje, 偶e istnieje sytuacja, w kt贸rej dziecko pozostawiane jest w domu bez opieki.

  NAUCZYCIEL:
  1. Sporz膮dza notatk臋 s艂u偶bow膮.
  2. Przekazuje informacj臋 o tym fakcie dyrektorowi/wicedyrektorowi.
  DYREKTOR/WICEDYREKTOR:
  Wsp贸lnie z wychowawc膮 podejmuje nast臋puj膮ce kroki:
  1. Rozmowa z rodzicami i wyja艣nienie zaistnia艂ej sytuacji.
  2. W razie potrzeby wskazanie rodzicom (opiekunom prawnym) instytucji pomocowych.
  3. W razie konieczno艣ci powiadomienie odpowiednich instytucji (prawnych lub pozaprawnych).

 

 1. PROCEDURA  Dotyczy ewakuacji Przedszkola.
  1. Cel procedury
  Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji dzieci i pracownik贸w przedszkola w sytuacji zagro偶enia.

  2. Przedmiot i zakres stosowania
  Okre艣la procedur臋 post臋powania oraz obowi膮zki os贸b realizuj膮cych niezb臋dne dzia艂ania od momentu stwierdzenia symptom贸w wskazuj膮cych na konieczno艣膰 podj臋cia czynno艣ci zwi膮zanych z ewakuacj膮 dzieci i pracownik贸w z budynku.

  3. Podstawy uruchomienia procedury ewakuacji:
  - po偶ar,
  - zamach terrorystyczny, 
  - pod艂o偶enie 艂adunku wybuchowego,
  - uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych,
  - zagro偶enie katastrof膮 budowlan膮,
  - zagro偶enie wybuchem gazu spowodowane awari膮 instalacji gazowej, inne. 

  4. Postanowienia og贸lne
  Ka偶dy pracownik przedszkola zobowi膮zany jest zna膰 niniejsz膮 procedur臋 ewakuacji.
  Obowi膮zkiem nauczycieli wychowawc贸w jest zaznajomienie dzieci z zasadami ewakuacji przedszkola.
  W razie ewakuacji wszystkie osoby przebywaj膮ce na terenie przedszkola maj膮 obowi膮zek zastosowania si臋 do niniejszej procedury oraz wykonywania polece艅 dyrektora/wicedyrektora , innych os贸b prowadz膮cych ewakuacj臋 oraz polece艅 s艂u偶b ratunkowych.
  Przerwanie ewakuacji i powr贸t do budynku mo偶e zarz膮dzi膰 wy艂膮cznie dyrektor/wicedyrektor lub inna upowa偶niona przez niego osoba.
  5. Sygna艂 alarmowy
  Ustala si臋 sygna艂 alarmowy, kt贸rym jest 鈥揹zwonek alarmowy i powiadomienie s艂owne przez osob臋 wyznaczon膮 przez dyrektora(wicedyrektora). 
  Tre艣膰 tego komunikatu powinna by膰 nast臋puj膮ca: ,,EWAKUACJA! , NATYCHMIAST OPUSCI膯 BUDYNEK!鈥;
  Sygna艂 alarmowy uruchamiany jest na polecenie dyrektora(wicedyrektora) albo innej upowa偶nionej przez dyrektora(wicedyrektora) osoby.
  Zabronione jest u偶ywanie sygna艂u alarmowego do innych cel贸w ni偶 ewakuacja .
  6. Podzia艂 obowi膮zk贸w i organizacja dzia艂ania
  W sytuacji zagro偶enia pracownik przedszkola, kt贸ry zauwa偶y niebezpiecze艅stwo niezw艂ocznie informuje dyrektora (wicedyrektora). Dyrektor(wicedyrektor) lub osoba przez niego upowa偶niona decyduje o konieczno艣ci przeprowadzenia ewakuacji os贸b znajduj膮cych si臋 w budynku. 

  UWAGA
  Ka偶dy, kto zauwa偶y zagro偶enie ma obowi膮zek powiadomi膰 dyrektora(wicedyrektora), ale gdy nie ma w pobli偶u prze艂o偶onego, a zw艂oka by艂aby niekorzystna nale偶y zarz膮dzi膰 ewakuacj臋. Nie nale偶y zwleka膰 z alarmowaniem odpowiednich s艂u偶b ratowniczych i og艂oszeniem ewakuacji.
  NUMERY ALARMOWE:
  - Policja - tel. 997
  - Stra偶 po偶arna- tel. 998
  - Pogotowie Ratunkowe- tel. 999
  - Telefon alarmowy- tel.112

  Po wykr臋ceniu numeru alarmowego s艂u偶b ratowniczych i zg艂oszeniu si臋 dy偶urnego nale偶y spokojnie i wyra藕nie poda膰: 
  swoje imi臋 i nazwisko, numer telefonu, z kt贸rego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
  adres i nazw臋 obiektu,
  co si臋 dzieje, 
  czy wyst臋puje zagro偶enie dla 偶ycia i zdrowia ludzkiego,
  po podaniu informacji nie odk艂ada膰 s艂uchawki do chwili potwierdzenia przyj臋cia zg艂oszenia,
  przyjmuj膮cy zg艂oszenie mo偶e za偶膮da膰: potwierdzenia zg艂oszenia poprzez oddzwonienie, dodatkowych informacji, kt贸re w miar臋 mo偶liwo艣ci nale偶y poda膰 np. tras臋 dojazdu do miejsca zdarzenia.

  POMOC NAUCZYCIELA
  W razie zagro偶enia tre艣膰 otrzymanej informacji o zagro偶eniu przekazuje do:dyrektora(wicedyrektora), a po zarz膮dzeniu przez niego ewakuacji, do sal, pokoju nauczycielskiego i pozosta艂ych pomieszcze艅 przedszkolnych.
  Wstrzymuje wej艣cie na teren przedszkola postronnych os贸b.
  Sprawdza, czy wszystkie wyj艣cia ewakuacyjne s膮 otwarte, je偶eli nie to natychmiast je otwiera, w razie konieczno艣ci wy艂膮cza dop艂yw pr膮du elektrycznego oraz gazu.
  Wykonuje czynno艣ci zlecone przez dyrektora(wicedyrektora).

  Po godzinach otwarcia przedszkola:
  stosownie do rodzaju zagro偶enia powiadamia specjalistyczne s艂u偶by ratownicze,
  informuje o zaistnia艂ym zdarzeniu kierownictwo przedszkola.
  DYREKTOR (WICEDYREKTOR) PRZEDSZKOLA
  W razie zagro偶enia:
  nakazuje powiadomienie lub osobi艣cie powiadamia specjalistyczne s艂u偶by ratownicze,
  podejmuje decyzj臋 w zakresie ewakuacji (pe艂nej lub cz臋艣ciowej) z budynku,
  nadzoruje przestrzeganie ustale艅 zawartych w niniejszej procedurze,
  nadzoruje uruchamianie element贸w zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczeg贸lno艣ci: transport, za艂adunek, ochrona dokumentacji przedszkola, zabezpieczenie instalacji wodnej, gazowej i elektrycznej, otwarcie wyj艣膰 ewakuacyjnych,
  okre艣la miejsce deponowania ewakuowanego mienia,
  wprowadza zakaz wej艣cia i wyj艣cia os贸b postronnych na teren przedszkola,
  organizuje akcj臋 ratownicz膮,
  wsp贸艂dzia艂a ze specjalistycznymi s艂u偶bami ratowniczymi (informuje kieruj膮cego akcj膮 ratownicz膮: czy przeprowadzono ca艂kowit膮 ewakuacje os贸b, o miejscach przechowywania materia艂贸w 艂atwopalnych i cennego mienia, gdzie znajduj膮 si臋 najbli偶sze punkty czerpania wody).

  NAUCZYCIEL
  W razie zagro偶enia:
  po us艂yszeniu sygna艂u alarmowego natychmiast przerywa zaj臋cia i inne prace,
  og艂asza alarm dla dzieci,
  przeciwdzia艂a wszelkim objawom paniki,
  opuszcza z dzie膰mi (dzieci ustawione parami) budynek i udaje si臋 na miejsce zbi贸rki,
  opuszczaj膮c sal臋 pozostawia drzwi do pomieszcze艅 zamkni臋te (nie na klucz), okna r贸wnie偶 powinny zosta膰 zamkni臋te,
  zabiera ze sob膮 dziennik zaj臋膰,
  nadzoruje przebieg ewakuacji swoich dzieci, dbaj膮c o ich bezpiecze艅stwo,
  po opuszczeniu obiektu udaje si臋 z grup膮 dzieci na miejsce zbi贸rki, 

  POZOSTALI PRACOWNICY PRZEBYWAJ膭CY NA TERENIE PRZEDSZKOLA
  W razie zagro偶enia:
  pomagaj膮 w ewakuowaniu si臋 osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia
  pomagaj膮 innym nauczycielom ewakuuj膮cym dzieci,
  w艂膮czaj膮 si臋 do akcji ratowniczo-ga艣niczej,
  nauczyciele przebywaj膮cy w pokoju nauczycielskim, kt贸rzy nie maj膮 zaj臋膰 zabieraj膮 pozostawione dzienniki zaj臋膰, przechodz膮 w kierunku poszczeg贸lnych wyj艣膰 ewakuacyjnych gdzie ukierunkowuj膮 ruch ewakuacji na zewn膮trz (zapobiegaj膮c powracaniu dzieci do budynku).

  LOGOPEDA, NAUCZYCIEL ZAJ臉膯 REWALIDACYJNYCH
  W razie zagro偶enia:
  odpowiada za ewakuacj臋 os贸b pozostaj膮cych na jego zaj臋ciach,
  zabiera ze sob膮 podr臋czn膮 apteczk臋,
  w razie potrzeby organizuje punkt medyczny i udziela pomocy osobom poszkodowanym.

  7. Post臋powanie na miejscu I etapu ewakuacji

  Miejscem zbi贸rki wszystkich ewakuowanych os贸b po opuszczeniu budynku przedszkola (I etap ewakuacji) jest, przedszkolny plac zabaw .
  Na miejscu zbi贸rki nauczyciele sprawdzaj膮 obecno艣膰 swoich wychowank贸w. O ka偶dym przypadku nieobecno艣ci dziecka lub innej osoby ewakuowanej nale偶y zawiadomi膰 s艂u偶by prowadz膮ce akcj臋 ratunkow膮 oraz dyrektora(wicedyrektora). Osobom prowadz膮cym akcj臋 nale偶y poda膰 charakterystyk臋 wygl膮du zaginionej osoby, imi臋 i nazwisko oraz miejsce, w kt贸rym osoba ta by艂a widziana po raz ostatni.
  Nauczyciele 鈥 opiekunowie grup zobowi膮zani s膮 sprawdzi膰 stan zdrowia podopiecznych. Nale偶y upewni膰 si臋, czy 偶adne z dzieci nie zosta艂o poszkodowane, nie dozna艂o uraz贸w, nie uskar偶a si臋 na zawroty g艂owy, b贸l g艂owy, nudno艣ci. Wszystkim poszkodowanym nale偶y udzieli膰 pomocy przedmedycznej.
  Nauczyciele 鈥 opiekunowie grup melduj膮 dyrektorowi(wicedyrektorowi) lub osobie wyznaczonej przez dyrektora(wicedyrektora) do kierowania ewakuacj膮 o sprawdzeniu obecno艣ci w swych grupach oraz o ustaleniu, czy w艣r贸d ewakuowanych nie ma poszkodowanych.
  Po stwierdzeniu, 偶e na miejscu zbi贸rki obecne s膮 wszystkie osoby podlegaj膮ce ewakuacji, dyrektor (wicedyrektor)lub upowa偶niona przez niego osoba do kierowania ewakuacj膮 zarz膮dza przej艣cie na miejsce II etapu ewakuacji.


  8. Post臋powanie na miejscu II etapu ewakuacji

  Miejscem schronienia w II etapie ewakuacji jest 艣wietlica wiejska, kt贸ra pos艂u偶y za miejsce schronienia do czasu zako艅czenia akcji, odwo艂ania ewakuacji lub odbioru dzieci przez ich rodzic贸w.
  Przej艣cie na miejsce II etapu ewakuacji nast臋puje w zwartych grupach pod nadzorem opiekun贸w poszczeg贸lnych grup.
  Po przej艣ciu na miejsce II etapu ewakuacji nauczyciele ponownie sprawdzaj膮 obecno艣膰 podopiecznych.
  Osoby ewakuowane na miejscu II etapu ewakuacji oczekuj膮 na zarz膮dzenie o zako艅czeniu ewakuacji oraz na ewentualne dalsze zarz膮dzenia.
  W razie konieczno艣ci odbioru dzieci przez rodzic贸w, zawiadamia si臋 ich o ewakuacji oraz o miejscu, w kt贸rym mog膮 oni odebra膰 swoje dzieci. Odbi贸r ka偶dego dziecka przez rodzica nale偶y odnotowa膰.

  9. 膯wiczenia ewakuacyjne

  Dla uzyskania sprawno艣ci dzia艂ania w razie konieczno艣ci ewakuacji przeprowadza si臋 okresowo pr贸bn膮 ewakuacj臋. 膯wiczenia takie odbywaj膮 si臋 nie rzadziej ni偶 raz do roku. 

 

 1. PROCEDURA  Dotyczy monitorowania os贸b wchodz膮cych i opuszczaj膮cych teren przedszkola.


1.Ka偶dy pracownik ma obowi膮zek monitorowania os贸b wchodz膮cych na teren przedszkola. 
Z chwil膮 spotkania osoby obcej lub zauwa偶enia jej na placu zabaw przejmuje kontrol臋 nad t膮 osob膮, 
w szczeg贸lno艣ci prosi o:
- podanie celu wizyty, 
- nazwiska osoby, z kt贸r膮 chce si臋 widzie膰 obca osoba,
- prowadzi j膮 do w艂a艣ciwej celowi wizyty osoby
.
Po za艂atwieniu sprawy osoba, do kt贸rej przyszed艂 Interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, je偶eli nie mo偶e opu艣ci膰 stanowiska pracy, prosi innego pracownika o odprowadzenie Interesanta do drzwi i je zamyka.
2. W przypadku gdy obca osoba zachowuje si臋 podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje si臋 nienaturalnie b膮d藕 agresywnie, pracownik natychmiast wo艂a drugiego pracownika i powiadamia dyrektora/ wicedyrektora , a w przypadku ich nieobecno艣ci pracownika wykonuj膮cego czynno艣ci administracyjne w przedszkolu, kt贸ry powiadamia Policj臋.
PROCEDURY OBOWI膭ZUJ膭 OD DNIA 09.01.2017r
.

 

 1. PROCEDURA ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA WSZAWICY 

  Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.)
  2. Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze艅stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko艂ach i plac贸wkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p贸藕n. zm.)
  3. Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i m艂odzie偶y.
  1. Definicja przedmiotu procedury
  Wszawica 鈥 zaliczana jest pod wzgl臋dem medycznym do grupy inwazji paso偶ytami zewn臋trznymi - powoduje zmiany sk贸rne wywo艂ane przez g艂owowe wszy ludzkie.
  2. Cel procedury
  Procedura ma zapewni膰 higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chroni膰 przed rozprzestrzenianiem si臋 wszawicy w plac贸wce.
  3. Zakres procedury
  Procedura dotyczy post臋powania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.
  4. Spos贸b prezentacji procedur
  1. Umieszczenie tre艣ci dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
  2. Zapoznanie wszystkich pracownik贸w przedszkola z tre艣ci膮 procedur. 3. Zapoznanie rodzic贸w z obowi膮zuj膮cymi w plac贸wce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrze艣niu ka偶dego roku szkolnego. 
  5. Uczestnicy post臋powania 鈥 zakres odpowiedzialno艣ci
  Rodzice/opiekunowie prawni: musz膮 mie膰 艣wiadomo艣膰 konieczno艣ci monitorowania na bie偶膮co czysto艣ci sk贸ry g艂owy w艂asnego dziecka
  Nauczyciele: zobowi膮zani s膮 do natychmiastowego zg艂aszania dyrektorowi/wicedyrektorowi przedszkola sygna艂贸w dotycz膮cych pojawienia si臋 wszawicy w przedszkolu
  Pracownicy obs艂ugi: winni zg艂osi膰 swoje podejrzenia, co do wyst膮pienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, b膮d藕 dyrektorowi/wicedyrektorowi
  Dyrektor/wicedyrektor: jest zobowi膮zany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunk贸w pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunk贸w pracy.

  6. Obowi膮zki os贸b realizuj膮cych zadania wynikaj膮ce z procedury Dyrektor/wicedyrektor:
  a) Zapewnia warunki do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w przedszkolu
  b) Zobowi膮zuje nauczycieli do prowadzenia systematycznych dzia艂a艅 profilaktycznych (pogadanki, materia艂y informacyjne- ulotki, og艂oszenia)
  c) Zarz膮dza kontrole
  d) Wsp贸艂pracuje z rodzicami prowadz膮c dzia艂ania profilaktyczne
  e) Powiadamia rodzic贸w o terminie planowanej kontroli higienicznej
  f) Zawiadamia pomoc spo艂eczn膮 w przypadku uporczywego uchylania si臋 rodzic贸w od dzia艂a艅 maj膮cych na celu ochron臋 zdrowia dziecka i dba艂o艣膰 o higien臋

  Nauczyciele:
  a) Prowadz膮 dzia艂ania profilaktyczne 鈥損ogadanki, materia艂y informacyjne- ulotki, kontrole higieniczne
  b) Wsp贸艂pracuj膮 z rodzicami prowadz膮c dzia艂ania profilaktyczne
  c) Powiadamiaj膮 dyrektora/wicedyrektora o przypadkach wszawicy w艣r贸d dzieci
  d) Zawiadamiaj膮 rodzic贸w o konieczno艣ci podj臋cia niezw艂ocznych zabieg贸w higienicznych sk贸ry g艂owy
  e) Informuj膮 rodzic贸w o stwierdzeniu wszawicy w przedszkolu (zapis w dzienniczku korespondencji z rodzicami dziecka)
  f) Zawiadamiaj膮 dyrektora/wicedyrektora w przypadku wyra偶enia przez rodzic贸w sprzeciwu wobec informacji o kontroli higienicznej dziecka lub nie podj臋cia przez nich niezb臋dnych dzia艂a艅 higienicznych

  Rodzice/opiekunowie prawni:
  a) Wsp贸艂pracuj膮 z przedszkolem w zakresie dzia艂a艅 profilaktycznych
  b) Dbaj膮 o higien臋 sk贸ry i w艂os贸w dzieci
  c) Informuj膮 nauczyciela o ka偶dym przypadku wszawicy u dziecka
  d) Wyra偶aj膮c zgod臋 na obj臋cie dziecka opiek膮 przedszkoln膮 (poprzez zapisanie go do przedszkola), wyra偶aj膮 zgod臋 na dokonywanie przegl膮du czysto艣ci sk贸ry g艂owy dziecka - nie ma zatem konieczno艣ci uzyskiwania od rodzic贸w ka偶dorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czysto艣ci g艂owy u dziecka
  e) Przeprowadzaj膮 niezb臋dne dzia艂ania higieniczne w przypadku stwierdzonej w czasie kontroli wszawicy dziecka
  f) Zg艂aszaj膮 nauczycielowi lub dyrektorowi/wicedyrektorowi trudno艣ci w przeprowadzeniu kuracji

  7. Dokonywanie zmian w procedurze:
  Wszelkich zmian w procedurze mo偶e dokona膰 z w艂asnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. 
  Wnioskodawc膮 zmian mo偶e by膰 tak偶e rada rodzic贸w. Proponowane zmiany nie mog膮 by膰 sprzeczne z prawem. 

  PROCEDURA OBOWI膭ZUJE OD DNIA 05.01.2017r.

  OPIS PROCEDURY:
  1.Na pierwszym zebraniu z rodzicami rozpoczynaj膮cym dany rok szkolny dyrektor/wicedyrektor zapoznaje wszystkich rodzic贸w z procedur膮 zapobiegania i zwalczania wszawicy obowi膮zuj膮c膮 w przedszkolu.
  2. Nauczyciele na zebraniach grupowych przeprowadzaj膮 pogadanki na temat czysto艣ci i higieny sk贸ry g艂owy i w艂os贸w oraz we wrze艣niu wywieszaj膮 materia艂y informacyjne dotycz膮ce higieny na gazetkach dla rodzic贸w.
  3. Dwa razy w roku szkolnym (najcz臋艣ciej we wrze艣niu i po feriach zimowych) dyrektor przedszkola zarz膮dza dokonanie kontroli czysto艣ci sk贸ry g艂owy wszystkich dzieci. Na 7 dni przed planowanym terminem kontroli dyrektor/wicedyrektor powiadamia rodzic贸w poprzez wywieszenie og艂oszenia w K膮ciku dla rodzic贸w oraz wpis do Dzienniczka korespondencji z rodzicami dziecka .
  W przypadku zaobserwowania objaw贸w wyst膮pienia wszawicy u dziecka b臋d膮cego w danym dniu w przedszkolu, nauczyciel/pomoc nauczyciela przeprowadza kontrol臋 w艣r贸d wszystkich dzieci w grupie bez zachowania okresu powiadomienia. 
  4. W przypadku, gdy rodzice wyra偶膮 sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej dziecka nauczycielka zawiadamia dyrektora/wicedyrektora przedszkola.
  5. Kontrola odbywa si臋 z zachowaniem zasady intymno艣ci tzn. jest ona indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu 鈥 w pokoju nauczycielskim, sali w kt贸rej nikt nie przebywa 
  6.Kontrol臋 przeprowadzaj膮 nauczycielki lub pomoce nauczyciela poszczeg贸lnych grup. Osoby te obowi膮zuje tajemnica s艂u偶bowa. 
  7. Osoby kontroluj膮ce niezw艂ocznie przekazuj膮 dyrektorowi/wicedyrektorowi informacje o wynikach kontroli czysto艣ci i skali zjawiska.
  8. W przypadku stwierdzenia lub uzyskaniu informacji o wszawicy w grupie nauczyciel niezw艂ocznie informuje rodzic贸w danej grupy o zaistnia艂ym fakcie, z zaleceniem codziennej kontroli czysto艣ci g艂贸w dzieci oraz czysto艣ci g艂贸w domownik贸w, a tak偶e przekazuje informacje o sposobie dzia艂a艅 zwalczaj膮cych (wpis do dzienniczka korespondencji z rodzicami)
  9. Nauczycielka zawiadamia niezw艂ocznie (telefonicznie) rodzic贸w dzieci, u kt贸rych stwierdzono wszawic臋 o konieczno艣ci podj臋cia natychmiastowych zabieg贸w higienicznych sk贸ry g艂owy. Fakt poinformowania odnotowuje w dzienniku lub zeszycie kontakt贸w z rodzicami, a potwierdzany jest on podpisem nauczycielki i rodzica. Rodzic jest zobowi膮zany do natychmiastowego odebrania dziecka z plac贸wki i oczyszczenia dziecku g艂owy. Dziecko mo偶e powr贸ci膰 do przedszkola z oczyszczon膮 g艂ow膮 (we w艂osach nie mog膮 pozostawa膰 gnidy).
  10. W razie potrzeby nauczycielka instruuje rodzic贸w o sposobie dzia艂a艅, informuje te偶 o konieczno艣ci poddania si臋 kuracji wszystkich domownik贸w.
  11. Nauczycielka/pomoc nauczyciela danej grupy monitoruje skuteczno艣膰 przeprowadzonych przez rodzic贸w zabieg贸w higienicznych poprzez przeprowadzenie ponownej kontroli stanu czysto艣ci g艂owy dziecka po up艂ywie od 7 do 10 dni .
  12. W przypadku, gdy rodzice zg艂osz膮 trudno艣ci w przeprowadzeniu kuracji (np. z powodu braku 艣rodk贸w na zakup preparatu) /wicedyrektor przedszkola we wsp贸艂pracy z o艣rodkiem pomocy spo艂ecznej, udziela rodzicom niezb臋dnej pomocy.
  13. W przypadku, gdy rodzice nie podejm膮 niezb臋dnych niezw艂ocznych dzia艂a艅 higienicznych nauczycielka zawiadamia dyrektora/wicedyrektora przedszkola.
  14. W przypadku stwierdzenia nieskuteczno艣ci zalecanych dzia艂a艅 rodzic贸w nauczycielka zawiadamia dyrektora/wicedyrektora przedszkola.
  15. W przypadku, gdy rodzice wyra偶膮 sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej lub nie podejm膮 niezb臋dnych dzia艂a艅 higienicznych lub ich dzia艂ania b臋d膮 nieskuteczne dyrektor/wicedyrektor przeprowadza z rodzicami rozmow臋 wyja艣niaj膮c膮, a gdy ona nie przyniesie rozwi膮zania podejmuje bardziej radykalne kroki, tzn. zawiadamia o艣rodek pomocy spo艂ecznej o konieczno艣ci wzmo偶enia nadzoru nad realizacj膮 funkcji opieku艅czych przez rodzic贸w (b臋dzie to potraktowane jako uporczywe uchylanie si臋 rodzic贸w od dzia艂a艅 maj膮cych na celu ochron臋 zdrowia dziecka i dba艂o艣ci o jego higien臋).
  16. W momencie stwierdzenia wszawicy w grupie (tj. u wi臋cej ni偶 jednego wychowanka) przedszkole rozpoczyna procedur臋 prewencji przed paso偶ytami.
  - Wszystkie zabawki mi臋kkie (pluszaki, lalki, przytulanki) zostaj膮 wy艂膮czone z u偶ycia poprzez wypranie w temperaturze nie ni偶szej ni偶 60鈥/ lub umieszczenie w szczelnych, plastikowych workach przez okres nie kr贸tszy ni偶 72 godziny, a w miesi膮cach zimowych dodatkowo poprzez wystawienie ich na nisk膮 temperatur臋.
  - Nast臋puje czasowa likwidacja 鈥濳膮cika fryzjerskiego鈥.
  - W przedszkolu zarz膮dza si臋 dodatkowe, generalne sprz膮tanie: w szczeg贸lno艣ci odkurzanie, trzepanie, pranie, wymin臋 r臋cznik贸w, a w przypadku stwierdzenia wszawicy u kilkunastu dzieci naraz - dezynsekcj臋 pomieszcze艅.
  Je偶eli stwierdzona wszawica dotyczy dzieci le偶akuj膮cych (filia w Boleszewie) dokonuje si臋 natychmiastowej wymiany po艣cieli.


  Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia 
  w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i m艂odzie偶y 

  Wszawica zaliczana jest do grupy inwazji paso偶ytami zewn臋trznymi i nie znajduje si臋 w wykazie chor贸b zaka藕nych stanowi膮cym za艂膮cznik do obowi膮zuj膮cej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka偶e艅 i chor贸b zaka藕nych u ludzi (Dz. U. nr 234, poz. 1570 z p贸藕n. zm.). Wynika to z faktu, 偶e na terenie Polski od lat nie wyst臋puj膮 ju偶 niebezpieczne choroby zaka藕ne przenoszone przez wszy (np.: dur wysypkowy). 

  Tym samym, przypadki wszawicy nie s膮 obj臋te zakresem dzia艂ania organ贸w Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej i brak jest podstaw do wydania decyzji administracyjnej nakazuj膮cej dziecku z wszawic膮 wstrzymanie si臋 od ucz臋szczania do plac贸wki o艣wiatowej lub w trybie okre艣lonym ustaw膮. Decyzja o pozostaniu dziecka w domu do czasu usuni臋cia wszy nie wymaga interwencji organ贸w w艂adzy publicznej w trybie przewidzianym przepisami rangi ustawowej, lecz znajduje si臋 ca艂kowicie w gestii jego rodzic贸w lub opiekun贸w. Zaleca si臋, aby dzia艂ania higieniczne przeciw wszawicy by艂y podj臋te przez rodzic贸w lub opiekun贸w niezw艂ocznie, a czas nieobecno艣ci dziecka w plac贸wce by艂 mo偶liwie najkr贸tszy. 

  Wszawica pozostaje istotnym problemem higienicznym i mo偶e w pewnych przypadkach by膰 sygna艂em zaniedba艅 opieku艅czych rodzic贸w lub opiekun贸w w stosunku do dziecka, co nie mo偶e by膰 lekcewa偶one. Poniewa偶 ci臋偶ar zwalczania wszawicy zosta艂 przesuni臋ty z dzia艂a艅 
  o charakterze przeciwepidemicznym realizowanych przez inspekcj臋 sanitarn膮, obecnie, dzia艂ania w tym zakresie w sytuacjach stwierdzonych zaniedba艅 opieku艅czych wobec dziecka pozostaj膮 w kompetencji plac贸wek, w kt贸rych przebywaj膮 dzieci i o艣rodk贸w pomocy spo艂ecznej. Istniej膮ce w tym zakresie regulacje prawne s膮 wystarczaj膮ce dla skutecznej walki z wszawic膮. 

  Dzia艂ania profilaktyczne w szko艂ach, plac贸wkach o艣wiatowo-wychowawczych musz膮 by膰 realizowane systematycznie i w spos贸b skoordynowany. Niezb臋dna do tego jest wsp贸艂praca pomi臋dzy rodzicami, dyrekcj膮 plac贸wki, nauczycielami i wychowawcami/opiekunami oraz piel臋gniark膮 lub higienistk膮 szkoln膮. Obejmuj膮 one systematyczn膮 akcj臋 o艣wiatow膮 (pogadanki, materia艂y informacyjne w formie ulotek) skierowan膮 do dzieci i m艂odzie偶y oraz rodzic贸w. Zapewnienie warunk贸w organizacyjnych do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w plac贸wkach o艣wiatowych i opieku艅czych jest obowi膮zkiem dyrektora plac贸wki zgodnie z art.39 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p贸藕n. zm.). 

  Nale偶y przyj膮膰, 偶e zgoda rodzic贸w na obj臋cie dziecka opiek膮 (w tym r贸wnie偶 opiek膮 zdrowotn膮 przez piel臋gniark臋 lub higienistk臋 szkoln膮 w szkole lub plac贸wce) jest r贸wnoznaczna z wyra偶eniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przegl膮du czysto艣ci sk贸ry g艂owy dziecka. Nie ma zatem konieczno艣ci uzyskiwania od rodzic贸w lub opiekun贸w ka偶dorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czysto艣ci g艂owy u dziecka. 

  O terminie planowanej kontroli higienicznej nale偶y powiadomi膰 rodzic贸w lub opiekun贸w dziecka. Kontrola musi by膰 prowadzona w spos贸b indywidualny, w wydzielonym pomieszczeniu. Osoba, kt贸ra przeprowadza kontrol臋 powiadamia o jej wynikach dyrektora plac贸wki. Informacja dla dyrektora (zgodnie ze standardem poufno艣ci) obejmuje: fakt wyst膮pienia wszawicy oraz skal臋 zjawiska w danej grupie dzieci, nie mo偶e obejmowa膰 danych personalnych dziecka. R贸wnocze艣nie, indywidualnie, piel臋gniarka (lub w sytuacji braku piel臋gniarki lub higienistki szkolnej w plac贸wce - opiekun dziecka) zawiadamia rodzic贸w lub opiekun贸w prawnych dziecka o konieczno艣ci podj臋cia niezw艂ocznych zabieg贸w higienicznych sk贸ry g艂owy. W razie potrzeby instruuje rodzic贸w o sposobie dzia艂ania i monitoruje skuteczno艣膰 ich dzia艂a艅. 

  Istnieje mo偶liwo艣膰, 偶e niekt贸rzy rodzice wyra偶膮 sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej swojego dziecka, b膮d藕 nie podejm膮 niezb臋dnych dzia艂a艅 higienicznych. W takim przypadku, nale偶y zawiadomi膰 dyrektora plac贸wki, o obawach co do w艂a艣ciwego wykonywania obowi膮zk贸w rodzicielskich wobec dziecka. W przypadku uporczywego uchylania si臋 rodzic贸w lub opiekun贸w dziecka od dzia艂a艅 maj膮cych na celu ochron臋 jego zdrowia i dba艂o艣ci o higien臋, dyrektor szko艂y zawiadamia pomoc spo艂eczn膮. Brak dzia艂a艅 rodzic贸w mo偶e bowiem rodzi膰 podejrzenie o zaniedbywanie przez nich dziecka, a w pewnych przypadkach, podejrzenie o nadu偶ycia pope艂niane wobec dziecka w jego 艣rodowisku domowym. Z tego wzgl臋du, brak wsp贸艂pracy z rodzicami nie mo偶e by膰 przez w艂adze szkolne lekcewa偶ony. W sytuacji, kiedy rodzice lub opiekunowie nie mog膮 lub nie s膮 w stanie sprosta膰 zadaniu sprawowania opieki nad dzieckiem w spos贸b, kt贸ry chroni jego dobro - niezb臋dne jest udzielenie tej rodzinie pomocy opieku艅czo-wychowawczej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z p贸藕n. zm.) 

  Post臋powanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w plac贸wce: 
  1. dyrektor plac贸wki zarz膮dza dokonanie przez piel臋gniark臋 lub osob臋 upowa偶nion膮 kontroli czysto艣ci sk贸ry g艂owy wszystkich dzieci grupie lub klasie oraz wszystkich pracownik贸w szko艂y lub plac贸wki, z zachowaniem zasady intymno艣ci (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola mo偶e r贸wnie偶 zosta膰 przeprowadzona z inicjatywy piel臋gniarki lub higienistki szkolnej; 
  2. piel臋gniarka (lub w sytuacji braku piel臋gniarki lub higienistki szkolnej w plac贸wce - opiekun dziecka) zawiadamia rodzic贸w dzieci, u kt贸rych stwierdzono wszawic臋 o konieczno艣ci podj臋cia niezw艂ocznie zabieg贸w higienicznych sk贸ry g艂owy. W razie potrzeby instruuje rodzic贸w o sposobie dzia艂a艅, informuje te偶 o konieczno艣ci poddania si臋 kuracji wszystkich domownik贸w i monitoruje skuteczno艣膰 dzia艂a艅; jednocze艣nie informuje dyrektora plac贸wki o wynikach kontroli i skali zjawiska; 
  3. dyrektor lub upowa偶niona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodzic贸w o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czysto艣ci g艂owy dziecka oraz czysto艣ci g艂贸w domownik贸w; 
  4. w przypadku, gdy rodzice zg艂osz膮 trudno艣ci w przeprowadzeniu kuracji (np. brak 艣rodk贸w na zakup preparatu), dyrektor szko艂y lub plac贸wki we wsp贸艂pracy z o艣rodkiem pomocy spo艂ecznej, udzielaj膮 rodzicom lub opiekunom niezb臋dnej pomocy;
  5. piel臋gniarka lub higienistka szkolna po up艂ywie 7 -10 dni kontroluje stan czysto艣ci sk贸ry g艂owy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodzic贸w; 
  6. w sytuacji stwierdzenia nieskuteczno艣ci zalecanych dzia艂a艅, piel臋gniarka zawiadamia o tym dyrektora plac贸wki w celu podj臋cia bardziej radykalnych krok贸w (zawiadomienie o艣rodka pomocy spo艂ecznej o konieczno艣ci wzmo偶enia nadzoru nad realizacj膮 funkcji opieku艅czych przez rodzic贸w dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia). 


  WSZAWICA


  Etiopatogeneza 
  Wszawica to przede wszystkim wszy paso偶ytuj膮ce na ciele cz艂owieka i zmiany sk贸rne przez nie wywo艂ywane. Wszy paso偶ytuj膮ce na sk贸rze cz艂owieka powoduj膮 uk膮szenia i nast臋puj膮ce zwykle po nich niewielkie grudki obrz臋kowe. W miejscach uk膮szenia cz艂owiek odczuwa znaczny 艣wi膮d. Wskutek drapania powstaj膮 liczne przeczosy, nad偶erki pokryte strupami, cz臋sto dochodzi te偶 do wt贸rnego nadka偶enia chorobowo zmienionej sk贸ry. 

  Wszawica jest rozpowszechniona we wszystkich krajach 艣wiata. Wszawica g艂owowa to powszechny problem, kt贸ry nie jest wy艂膮cznie oznak膮 braku higieny. Ka偶dy mo偶e nabawi膰 si臋 wszawicy, a szczeg贸lnie podatne s膮 dzieci i m艂odzie偶, kt贸re przebywaj膮 w skupiskach (偶艂obek, przedszkole, szko艂a). 

  W zale偶no艣ci od czynnika wywo艂uj膮cego zmiany, wszawic臋 dzielimy na: 
  - g艂owow膮, 
  - odzie偶ow膮, 
  - 艂onow膮. 

  Wszawica g艂owowa. Wesz g艂owowa ma d艂ugo艣膰 2-3 mm, kolor brudno-bia艂y lub szary, kt贸ry mo偶e sta膰 si臋 ja艣niejszy lub ciemniejszy zale偶nie od koloru w艂os贸w cz艂owieka. 呕yje oko艂o miesi膮ca, jednak poza g艂ow膮 cz艂owieka mo偶e prze偶y膰 1-2 dni Samiczka sk艂ada od 100 do 300 jajeczek dziennie nazywanych gnidami, kt贸re przylegaj膮 mocno do w艂os贸w dzi臋ki substancji klej膮cej. W ci膮gu 6 do 10 dni rodzi si臋 larwa, kt贸ra przeradza si臋 w doros艂ego paso偶yta w ci膮gu nast臋pnych 10 dni. Wesz g艂owowa umiejscawia si臋 najcz臋艣ciej w okolicy potylicznej i skroniowej. W tych okolicach zmiany s膮 najbardziej nasilone. W wyniku drapania wytwarzaj膮 si臋 powierzchnie s膮cz膮ce, pokryte strupami, z tendencj膮 do wt贸rnych infekcji zmienionej sk贸ry. 

  Wszawica odzie偶owa. Wywo艂ana jest przez wesz odzie偶ow膮 (3-4,5 mm), kt贸ra rozmna偶a si臋 znacznie szybciej i 偶yje oko艂o 10 dni. Paso偶yty przytwierdzaj膮 si臋 wy艂膮cznie do ubra艅, najcz臋艣ciej w szwach ubraniowych, przy zak艂adkach i innych za艂amaniach tkaniny. W przewlek艂ej wszawicy odzie偶owej dochodzi do powstawania charakterystycznych brunatnych przebarwie艅, niewielkich blizn po przeczosach oraz wt贸rnych zaka偶e艅 ropnych. Wesz odzie偶owa mo偶e przenosi膰 pa艂eczki duru brzusznego. 

  Wszawica 艂onowa. Wywo艂ywana jest przez niewielk膮 wesz o d艂ugo艣ci 1,5-2mm, kt贸ra przytwierdza si臋 do w艂osa tu偶 przy powierzchni sk贸ry. Cech膮 charakterystyczn膮 jest znaczny 艣wi膮d okolic 艂onowych i podbrzusza, a w cz臋艣ci przypadk贸w stwierdza si臋 tzw. plamy b艂臋kitne w miejscach po uk艂uciach wszy. 

  Jak manifestuje si臋 wszawica? Zazwyczaj zauwa偶a si臋 wszy gdy pojawia si臋 dokuczliwy 艣wi膮d sk贸ry g艂owy. W wyniku drapania sw臋dzenia dochodzi do uszkodzenia sk贸ry i w efekcie 鈥 wyst膮pienia strup贸w. Czasem sw臋dzenie nie wyst臋puje, a wszy odkrywa si臋 przypadkowo, czesz膮c si臋 lub myj膮c w艂osy. Na w艂osach mog膮 by膰 te偶 obecne tylko jajeczka (gnidy), kt贸re wygl膮daj膮 jak malutkie (oko艂o 1mm.) bia艂e lub szare 鈥瀞korupki鈥, przyklejone tak silnie do w艂os贸w, trudno je oderwa膰; bia艂e p艂atki, kt贸re 艂atwo spadaj膮 z w艂os贸w to martwa sk贸ra lub 艂upie偶. W tym wypadku osoba zaka偶ona mo偶e nie czu膰 sw臋dzenia. Miejsca, w kt贸rych najcz臋艣ciej gnie偶d偶膮 si臋 wszy to kark, skronie i za uszami. Aby je zobaczy膰, trzeba podnie艣膰 w艂osy ruchem 鈥瀙od pr膮d鈥 i pozwoli膰 im bardzo powoli opada膰 obserwuj膮c jednocze艣nie bardzo dok艂adnie. 

  Profilaktyka i zwalczanie wszawicy 
  Wyst臋powanie wszawicy w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y nasila si臋 w okresie wakacyjnym, szczeg贸lnie w艣r贸d dzieci m艂odszych, kt贸re nie posiadaj膮 jeszcze umiej臋tno艣ci samodzielnego dbania o higien臋 osobist膮. Przebywanie dzieci w skupiskach podczas wyjazd贸w, wsp贸lna zabawa i wypoczynek sprzyjaj膮 rozprzestrzenianiu si臋 wszawicy. 

  Wskazania profilaktyczne dla rodzic贸w i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku (kolonie, obozy, zielone szko艂y, itp.) lub internatu, sanatorium itp.: 
  - zwi膮zywanie d艂ugich w艂os贸w lub kr贸tkie w艂osy u艂atwiaj膮ce piel臋gnacj臋 sk贸ry g艂owy i w艂os贸w, 
  - u偶ywanie wy艂膮cznie osobistych przybor贸w higienicznych do piel臋gnacji sk贸ry i w艂os贸w, 
  - codzienne czesanie i szczotkowanie w艂os贸w, 
  - mycie sk贸ry g艂owy i w艂os贸w w miar臋 potrzeb, nie rzadziej, ni偶 raz w tygodniu, 
  - wyposa偶enie dzieci w 艣rodki higieniczne takie jak szampony z od偶ywk膮 u艂atwiaj膮ce rozczesywanie i wyczesywanie w艂os贸w, 
  - po powrocie do domu - systematyczne sprawdzanie czysto艣ci sk贸ry g艂owy i w艂os贸w oraz systematyczne kontrole w okresie ucz臋szczania dziecka do przedszkola, szko艂y lub innej plac贸wki. 

  W sytuacji zauwa偶enia gnid lub wszy we w艂osach nale偶y zastosowa膰 dost臋pne w aptekach preparaty, kt贸re skutecznie likwiduj膮 paso偶yty i ich jaja. W sytuacji wyst膮pienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni si臋 podda膰 wszyscy domownicy. Codzienne, cz臋ste czesanie g臋stym grzebieniem lub szczotk膮, zwi膮zywanie w艂os贸w w sytuacjach nara偶ania si臋 na bliski kontakt z innymi osobami (treningi sportowe, zaj臋cia edukacyjne lub rekreacja grupowa), cz臋ste mycie w艂os贸w, przestrzeganie zasad higieny (w艂asne szczotki, grzebienie, spinki) utrudniaj膮 zagnie偶d偶enie si臋 paso偶yt贸w. Cz臋ste mycie i kontrolowanie g艂owy dziecka (2 razy w tygodniu) z jednej strony jest w艂a艣ciwym nawykiem higienicznym, a z drugiej strony pozwala szybko zauwa偶y膰 zaka偶enie. Szampony i inne produkty 鈥瀙rzeciwko wszom鈥 nie zabezpieczaj膮 przed zaka偶eniem i nie powinny by膰 u偶ywane jako 艣rodek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcj膮 zamieszczon膮 na opakowaniach tych produkt贸w, zaleca si臋 powtarzanie kuracji w odst臋pie kilku dni (mniej wi臋cej 7 czy 10), w celu zabicia larw Do kuracji trzeba u偶y膰 grzebienia o bardzo g臋stych z臋bach. Usuni臋cie gnid jest trudne, st膮d poleca si臋 ich 艣ci膮ganie lub obci臋cie w艂os贸w. Grzebienie i szczotki nale偶y my膰 w ciep艂ej wodzie z dodatkiem szamponu przeciwko wszom i moczy膰 w wodzie oko艂o godzin臋. 

  W przypadku stwierdzenia wszy odzie偶owej, ubrania pra膰 w pralce w temperaturze 60掳 (temperatura powy偶ej 53,5掳C zabija wszy i ich jajka). Prze艣cierad艂a, poszewki na poduszki, r臋czniki i odzie偶, nale偶y wyprasowa膰 gor膮cym 偶elazkiem. 

  Podstawow膮 zasad膮 profilaktyki wszawicy jest sta艂a systematyczna kontrola czysto艣ci sk贸ry i w艂os贸w dokonywana przez RODZIC脫W lub OPIEKUN脫W i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauwa偶enia. W takiej sytuacji rodzice powinni r贸wnie偶 uczciwie poinformowa膰 rodzic贸w wszystkich dzieci, z kt贸rymi mia艂o ono kontakt. Pomo偶e to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie - zapobiegnie si臋 nawracaj膮cemu wzajemnemu zaka偶aniu si臋 dzieci.

 

 

 1. PROCEDURA Dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodzic贸w rozwiedzionych, 偶yj膮cych w separacji lub w wolnym zwi膮zku.

  1.Nauczyciel wydaje dziecko ka偶demu z rodzic贸w, je艣li ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie s膮du nie stanowi inaczej.
  2. Je艣li do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie s膮du o sposobie sprawowania przez rodzic贸w opieki nad dzieckiem, nauczyciel post臋puje zgodnie z tym postanowieniem.
  3. O ka偶dej pr贸bie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora/wicedyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawuj膮cego opiek臋 nad dzieckiem.
  4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonuj膮 w艂adz臋 rodzicielsk膮 a mimo to na terenie przedszkola dochodzi mi臋dzy nimi do spor贸w o odbi贸r dziecka, np. k艂贸tnie rodzic贸w, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor/wicedyrektor powiadamia policj臋.

 

 1. PROCEDURA V Dotyczy przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, 偶e dziecko z przedszkola odbiera rodzic/ opiekun prawny b臋d膮cy pod wp艂ywem alkoholu, narkotyk贸w lub innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych.

  NAUCZYCIEL:
  1. Nie wydaje dziecka i jednocze艣nie zawiadamia o tym fakcie innego doros艂ego cz艂onka rodziny, b膮d藕 kolejn膮 osob臋 upowa偶nion膮 w Karcie informacyjnej dziecka, kt贸r膮 zobowi膮zuje do niezw艂ocznego odebrania dziecka z przedszkola.
  2. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upowa偶nione do odbioru, powiadamia o zaistnia艂ej sytuacji jednostk臋 policji.
  3. Powiadamia dyrektora/wicedyrektora.
  4. Po zako艅czeniu dzia艂a艅 interwencyjnych sporz膮dza notatk臋 s艂u偶bow膮 z zaistnia艂ego zdarzenia i przekazuje j膮 dyrektorowi/wicedyrektorowi. 
  DYREKTOR/WICEDYREKTOR :
  1. Po rozpoznaniu przez Policj臋 sytuacji domowej dziecka dyrektor/wicedyrektor i Policja podejmuj膮 decyzj臋 o dalszym post臋powaniu w sprawie.
  2. Przeprowadza rozmow臋 z rodzicami w celu wyja艣nienia zaistnia艂ej sytuacji oraz zobowi膮zuje ich do przestrzegania Statutu Przedszkola. 
  Je偶eli powtarzaj膮 si臋 przypadki, w kt贸rych rodzic/opiekun prawny znajduje si臋 pod wp艂ywem alkoholu lub narkotyk贸w, powiadamia o tym fakcie policj臋 (dzielnicowego) - celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka a nast臋pnie powiadamia s膮d rodzinny.

Facebook Likebox Slider